וזו לשון ההודעה: ייעוץ וחקיקה (ציבורי-מינהלי) ירושלים: ו' ניסן תשע"ז 2 אפריל 2017. לכבוד: שני בראון התנועה למען איכות השלטון בישראל.

כלים
תמונה: אילוסטרציה
תמונה: אילוסטרציה

שלום רב,

הנדון: מתן הנחיות על ידי ראש הממשלה למנכ"ל משרד התקשורת

סמך: פנייתכם מיום 23.3.2017

פנייתכם שבנדון הועברה לטיפולי ואתכבד להשיבכם כדלהלן:

מתוקף תפקידו, רשאי ראש הממשלה לעסוק בעניינים הנוגעים למשרדי הממשלה השונים, והעובדה שהוא אינו מכהן עוד כשר התקשורת אינה שוללת את מעורבותו בתחום התקשורת בכובעו כראש הממשלה.

בתחום התקשורת, ישנם מצבים ספציפיים שבהם ראש הממשלה מנוע מלטפל וחוות דעת על כך נמסרו לראש הממשלה בעבר. מכל מקום מגבלות אלו אינן מקיפות את כל תחום התקשורת וישנם נושאים שבהם ראש הממשלה רשאי להיות מעורב ולא מתעורר לגביהם חשש לניגוד עניינים.

נוכח רגישות העניין הובהר לראש הממשלה כי בהמשך לחוות הדעת שכבר נמסרו בנושא, עליו להימנע מלטפל בנושאים המשפיעים על מי שמקיימים עימו קשרי חברות אישית, וכי יהיה עליו להתייעץ עם היועץ המשפטי לממשלה במקרים שבהם הטיפול בתחום התקשורת יהיה כרוך עם נושאים מעין אלו. לצד זאת, הובהר כי במתכונת הנוכחית, עצם העיסוק בחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014 אינו מעורר חשש לניגוד עניינים.

בברכה,

דני חורין

ממונה בכיר (ייעוץ וחקיקה)

העתק:

היועץ המשפטי לממשלה

מבקר המדינה

אבי ליכט, משנה ליועץ המשפטי לממשלה (ניהול ותפקידים מיוחדים)

דינה זילבר, משנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-ניהולי)

מאיר לוין, משנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי)

ברוריה מנדלסון, מ"מ היועצת המשפטית, משרד התקשורת

שרון רוטשנקר, מחלקת הבג"צים

יונתן ברמן, מחלקת הבג"צים

אלידור בליטנר, ייעוץ וחקיקה (משפט כלכלי)