שר הפנים דרעי החליט: ינקטו צעדים מינהליים נגד ראשי רשויות וסגני ראשי רשויות, שלא הגישו הצהרות הון כנדרש בחוק. שר הפנים אריה דרעי, הורה למנכ"ל משרדו להפיץ חוזר מנכ"ל ולפיו ינוקה 20% משכר היסוד של ראש רשות מקומית וסגני ראש רשות מקומית, שלא הגישו הצהרת הון במועד הקבוע לכך בחוק.

כלים
שר הפנים אריה דרעי. צילום: עדי כהן צדק
שר הפנים אריה דרעי. צילום: עדי כהן צדק

כמו כן, יותנה תשלום חלק מפדיון ימי החופשה לנבחר שסיים את תפקידו, בהמצאת הצהרת ההון הנדרשת בסיום כהונה. על פי החוק, ראש רשות מקומית וסגנים, מחוייבים להגיש הצהרת הון לידי שופט שמונה לכך, 60 יום מיום היבחרם לתפקיד, לאחר שחל שינוי משמעותי בתוכן הצהרתם וכן 60 יום לאחר סיום כהונתם כראש רשות או סגן ראש רשות.

למרות שחלה עליה דרמטית בכמות מגישי הצהרות ההון בשנים האחרונות, בעקבות פעולות שביצע משרד הפנים, ישנם עדיין נבחרים שלא הגישו הצהרות הון כנדרש, וזאת למעלה מ-3 שנים מהבחירות לרשויות המקומיות.

בכוונת משרד הפנים לפרסם באתר המשרד, החל מ1 באפריל 2017, את שמות ראשי הרשויות וסגניהם אשר הגישו את הצהרת ההון כנדרש, וזאת על פי נוהל ביצוע שגובש בעניין ותואם מול משרד המשפטים. הפרסום יעודכן באופן שוטף אחת לשבועיים, על מנת להציג תמונת מצב עדכנית של נבחרי ציבור שפעלו להגשתה של הצהרת הון, כחוק.