קופות גמל ומענקים למי שימכור את דירתו השלישית - וועדת הכספים צפויה לאשר בימים הקרובים את תקנות שר האוצר, משה כחלון, למתן מענק למוכרים של דירה שלישית ומעלה החייבים במס שבח, אשר יש לקבעם מכוח חוק מס ריבוי נכסים. על פי התקנות, יהיה זכאי למענק מי שימכור דירה שלישית ומעלה בין ה- 1.1.2017 ועד ה1.10.2017 (ולא יותר משלוש דירות בתקופה זו). המענק יהיה בגובה מס' השבח ששולם עד תקרה של 75 אלף ש"ח. בנוסף, המענק מותנה בכך שהמוכר מכר את דירתו לחסר דירה או משפר דיור ובכך שלא יקנה דירה נוספת במהלך חמש השנים שלאחר המכירה.

כלים
שר האוצר כחלון. תקנות לעידוד מכירת דירה שלישית
שר האוצר כחלון. תקנות לעידוד מכירת דירה שלישית

במסגרת התקנות, מוכרי הדירות יוכלו להפקיד את הכסף שהתקבל מהמכירה בקופת גמל להשקעה. אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, למהלך ניתן בעקבות אישורה של הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית בו נקבע כי עמית יהיה רשאי להפקיד תשלומים בקופת גמל להשקעה בסכום הנמוך מבין שתי אפשרויות: סכום עד 2.5 מיליון שקלים או סך התמורה שהתקבלה בעבור מכירות דירות.

מתן ההיתר להפקדה לקופה כפוף להצגת אישור מנהל רשות המיסים ויתאפשר עד ל- 31.12.2017. כספים שיופקדו בקופה יהיו פטורים ממס רווח הון ובלבד שהעמית ימשוך אותם בחלוף 5 שנים או במועד הגיעו לגיל 60, המאוחר מבינהם.

כך למשל, חוסך שיפקיד 1 מיליון ש"ח בקופת גמל להשקעה, צפוי לקבל בחלוף חמש שנים, סך של 1.28 מיליון ש"ח. הדוגמה מתבססת על תשואה בשיעור של 4%, מדד בשיעור של 1%, ודמי ניהול בגובה 0.7% על הצבירה (ממוצע דמי הניהול כיום). הטבת המס שתוענק לחוסך במקרה זה, בשיעור של 25% מהרווח הריאלי, תעמוד על כ- 30 אלף ש"ח.

להלן קופות הגמל שאושרו עד להוצאת ההודעה:

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ - מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ - אקסלנס נשואה גמל בע"מ - מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ - מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ - אנליסט קופות גמל בע"מ - אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ - כלל פנסיה וגמל בע"מ - הראל גמל והשתלמות בע"מ - אי.בי.אי גמל בע"מ - ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ - הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ.