רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ודירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ, פרסמו הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה, להקמת מתחם מגורים הכולל 159 יח"ד לבניה רוויה למטרת השכרה לטווח ארוך למשך 20 שנה, ולניהול והפעלה של פרויקט ''דירה להשכיר פארק איילון'' באור יהודה. (תא/93/2021)

הדמיה (קרדיט:  בר אוריין אדריכלים)
הדמיה (קרדיט: בר אוריין אדריכלים)

המכרז הינו חלק מתוכנית מועדפת לדיור תמל/1046 המתפרסת על שטח של כ- 1,670 דונם, המהווה כרבע משטחה הנוכחי של העיר אור יהודה.

גובלים בתכנית: שכונת רמת פנקס ודרך 461 מצפון, נחל איילון מדרום, הדופן העירונית הבנויה של אור יהודה, ממזרח ומצפון והשטח המוצע לבניה ממערב מתוקף תכנית מס' מאא/ 551 "מתחם בזק (סקיה) – צומת מסובים".

מחיר המינימום לקרקע במכרז הינו 14,273,259 שקלים (לא כולל מע"מ) והוצאות הפיתוח הנן בסך של 14,679,128 שקלים.

מכרז ההשכרה מהווה המשך ישיר לשיווקי רמ"י בתכנית זו, שמטרתה קביעת אופי ומאפייני פיתוח העיר בצדה הדרום מערבי, באמצעות פיתוח שלושה עוגנים מרכזיים, הכוללים שכונת מגורים, פארק תעסוקה ופארק נחל, המשלימים זה את זה, מעצימים את המרקם העירוני, מחזקים את אור יהודה במרחב המטרופוליני, ומשלבים בין העיר לבין פארק נחל איילון.

כמו כן, תכנית זו מוסיפה שימושים עירוניים חדשים ומשלימים במערב ובדרום תחום שיפוט העיר אור יהודה (מדרום לדרך 461), בהם: מגורים (1,876 יח"ד ו- 590 יח"ד לדיור מיוחד), שטחי מסחר, תעסוקה, שרותי ציבור, טיילת, פארק נחל ושטחים פתוחים.

הפיתוח מוצע בפריסה המשלימה ומאחדת בין חלקי המרקם הבנוי הקיים ויוצרת שלד ירוק הקושר בין חלקי העיר השונים לבין פארק נחל חדש רחב היקף, על הגדה הצפונית של נחל איילון.

רמ"י ודירה להשכיר מזמינות בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים בגין המקרקעין שפרטיהם להלן, לצורך תכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים שיכלול 159 יח"ד לפחות, שתיועדנה להשכרה ארוכת טווח למשך תקופה שלא תפחת מ- 20 שנה, כאשר 50% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים ו-50% מהדירות יושכרו בשוק החופשי במחיר שוק.

בתום תקופת ההשכרה כאמור, רשאי יהיה הזוכה למכור את יחידות הדיור להשכרה כדירות מגורים, והכל כמפורט בחוברת המכרז על נספחיה.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים. ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". המועד האחרון להגשת הצעות הוא 31.5.2021 בשעה 12:00 בצהריים.

יש להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.