בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שהתקיימה היום בראשות שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף התקבלו ההחלטות הבאות:

בשורה לזוגות מאורסים: משרד הבינוי והשיכון ימציא תעודת זכאות להשתתפות בהגרלות לדירה בהנחה גם שלושה חדשים לפני הנישואין

מועצת מקרקעי ישראל אישרה היום כי : זוגות שנרשמו לנישואין או הגישו תצהיר על כוונתם להינשא בתוך שלושה חודשים יוכלו לקבל תעודת זכאות להשתתף בהגרלות משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל לדיור מוזל כ"תא משפחתי". החלטה זו כפופה לכך שרישום הנישואין ישתכלל לכדי נישואין והזוג ימציא תעודת נישואין קודם למימוש הזכייה.

מכרזי הרשמה והגרלה יפתחו גם למשפרי דיור בישובים בהם שווק היקף משמעותי של יחידות דיור לבניה עצמית

רשות מקרקעי ישראל משווקת מדי שנה- בעיקר באזורי עדיפות לאומית- קרקע לאלפי יח"ד במכרזי הרשמה והגרלה המיועדים לבנייה עצמית . בשנת 2022 שווקו כ 6200 יח"ד במגרשים צמודי קרקע ובשנה קודמת כ5200 יח"ד.

מועצת מקרקעי ישראל אישרה בישיבתה היום כי הנהלת רשות מקרקעי ישראל תוכל לקבוע - כי מגרשי הרשמה והגרלה המיועדים לבנייה צמודת קרקע- בהם ערך הקרקע קבוע- יוגרלו לחסר דיור ולמי שאינם חסרי דיור, ללא מתן קדימות למי מהם - בישובים בהם קיים היקף משמעותי של יחידות דיור לשיווק.

רשויות מקומיות ימשיכו לקבל תמריצים על עירוב שימושים

אושר: הוארך פרק משנה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל המאפשר מתן תמריץ לרשויות מקומיות לבצע שינוי יעוד קרקע לצורכי ציבור למטרת עירוב שימושים- מגורים ומבנה ציבור .

האורכה תינתן עד 31.12.24 ומטרתה לעודד רשויות מקומיות לאמץ מתכונת של עירוב שימושים על מנת להביא לניצול מיטבי של הקרקע לצורכי ציבור.

הוארך הסכם הביניים בקיבוצים שיאפשר להם בניה חדשה והרחבת בתים קיימים בתנאים מעודכנים

המועצה אישרה אורכה נוספת להסדר הביניים בקיבוצים המאפשר לחברים חדשים לבנות או לשפץ בתים קודם להשלמת עסקת השיוך וזאת עד ליום 21.12.23.

במסגרת ההחלטה עודכנו סכומי הערבויות הנדרשים להפקדה במסגרת ההסדר ל כ 75,000 ₪ באזור עדיפות ב ול 250,000 ₪ באזורים ללא עדיפות לאומית. באזור עדיפות אומית א ובקו עימות אין שינוי בהחלטה ולא תידרש ערבות.

הסכמי הגג ימשיכו תוך מתן תמריצים לרשויות

המועצה אישרה כי כדי להמשיך להפעיל את הסכמי הגג עם רשויות מקומיות, המהווים מנוע פיתוח וצמיחה משמעותי ברשויות ברחבי הארץ, יכללו במניין יחידות הדיור גם אלו ששווקו ב 12 החודשים האחרונים טרם החתימה על הסכם הגג וכי ההסדרים הנוגעים לתוספת הוצאות פיתוח יחולו גם על הסכמים 18 חודש לפני מועד החתימה על הסכם הגג ואלו יקוזזו מיחידות הדיור שישווקו לאחר החתימה. הסכם זה יחול עד ל 31.12.24

*ההחלטות יכנסו לתוקף עם חתימתן כדין על ידי שר הבינוי והשיכון ושר האוצר במקרים הדורשים זאת