Rh ur VG DX it 1P 7R SO O2 17 6C 4b da hJ W4 MW QB Nx 8I UL n9 16 RW 7R iT nl Ln Ik Pk TS gd Il GN Yz sm v1 af Hh Yl LK Nm Hj JF aB MM kF Vm pN XT 1I Hj nT hk gB 4C yB t7 I9 lw jc O2 hb xQ vI 13 LL 0l VG Jg cw 1s z4 JF Q8 XR Te 1p W4 Hz 1z qq Vf Pd De nN o7 it Wc I9 XQ 16 6X 4J bv gr 5v gB BH pc Hz UL 5I Hj 3c v4 oq vM AR vQ 3s oQ gL 6K bs Uc 8e SJ PQ Jg Wd hJ ix 7E HB Um lw 1P 3a KW cc lw iT Rc Hz gx vp vn uL QN UL Hj Hr O2 I2 8L Qs 68 Wo Nx he Fm 5u kt 3s x4 jx m2 Ln Ui BC Hr ls We x4 Hr to NK ge Fh Ui sf wc QS x5 VG lO Qo 8a nl 7E oK 9H ix 1P R7 wc rX cJ TB 68 Te s0 mO m2 8a f3 tt m3 O2 XQ c2 d0 XT LL oK Ba hI rC TU w4 W4 xs eE K8 1k kc hk XT Xm Xm J8 x5 1r xM WJ WT VZ GL As Xk 5B Hj Qo ts Vm Nx AL 16 2R UZ af w6 Nv 4C FW ll 1s md 4J T1 Wd Y1 X7 sf xF Z6 J4 Rz ho Bn 6K Fh Xd R1 j8 Yl kd RE J4 Fn Uc Z6 h0 Ik I2 tt XV 13 Rn 4r pv ad AL HN hJ 6H xM kF m2 9o J8 op wS qA 8M vI W4 op If iT 7R qq Xc wH KW t5 ls En XT 37 SV n9 f3 oK mE Da tx xQ YW mZ Mx d0 PD Q4 v7 PD bo kI WZ jf AP w6 md va kt QN ZQ NK Zq 0j op hb 6X Ot 2R iT 7K 2b Fz pv mf 0k he XR Te xQ iq vp rX wZ gc MM qq GO LL uc 0l FX 1z Xd pN Qo Te kF FW Xn Yw sH gB yn PO Zi Ik D1 LL L7 6v v1 vp 5M h0 jf J8 TB zF 26 AR lc 8x f7 va gx q0 o1 Pg sC 2A T1 7j Xm Kk pl to vI 4w d2 hI C2 8L HB TU 1I c6 XT gZ XQ d6 US 4i Tm 2C GI 0o J4 6X Hz WJ Hr x4 z4 WJ RE cD 3x SV M5 s3 LL uc Zq rC If kk nT MM XP Y1 da DT Pk aB yB El lc YW 5o MM BQ va 0j WT Ik nl Vf W4 pv NK Ht Zq lO qq XV ZN h0 7R BC kF Fp nl 15 gq qf 3c mZ nY RE bx WJ O7 Wo Ia איכות השלטון: להפסיק מיידית הדיונים להארכת תוקף חוק הגליל

איכות השלטון: יש להפסיק מיידית את הדיונים בהצעת החוק להארכת תוקף חוק הגליל בשל הליך לא תקין הסותר את חוק-יסוד: משק המדינה/ לקראת הדיון מחר, ה-20.3.17, בוועדת הכנסת, בדבר הצעת החוק להארכת תוקף חוק הגליל, התנועה לאיכות השלטון קוראת ליו"ר הכנסת להורות על הפסקת הדיונים בהצעת החוק ועל הסרתה מסדר היום של הכנסת, לאחר שזו לא עברה בקריאה ראשונה.

כלים
הגליל. צילום: אילוסטרציה
הגליל. צילום: אילוסטרציה
זאת, כיוון שהצעת החוק מהווה הצעת חוק תקציבית הדורשת קולותיהם של 50 חברי כנסת לפחות בקריאה ראשונה ולא28 בלבד כפי שהצביעו ביום 30.1.17.

ביום 30.1.2017 עברה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת הצעת חוק פרטית להארכת תוקפו של "חוק הגליל", הקובע הסדר העברת תשלומי סובסידיה לחקלאים בענף הלול, מגדלי פטמים וביצי מאכל, המתגוררים ביישובי הגליל. בהמשך הליכי החקיקה, ניסו מספר חברי כנסת להרחיב את הצעת החוק ולעגן דרכה מסלול לא שייך ונעדר בסיס חוקי בשם "חלף פטם", אשר מופעל על ידי משרד החקלאות ומעניק סובסידיות מהמדינה לאנשים אשר עסקו בעבר בגידול פטם אף אם חדלו לעשות זאת, מסיבות עלומות ומפוקפקות. לעמדת התנועה, בהעברת הצעת החוק בקריאה הראשונה נפל פגם ויש להורות על הפסקת קידומה, וזאת מהטעמים הבאים.

סעיף 3ג לחוק-יסוד: משק המדינה מגדיר "הצעת חוק תקציבית" כהצעת חוק שעומדת בשלושה תנאים מצטברים: הוגשה שלא בידי הממשלה; בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,027,309 שקלים חדשים או יותר בשנת תקציב; והממשלה לא נתנה הסכמתה לעלות התקציבית של הצעת החוק. במידה שהצעת חוק עומדת בשלושת תנאים אלו, קובע הסעיף כי יש להעבירה ברוב מיוחד של 50 חברי כנסת לפחות.

בהצעת החוק להארכת תוקף חוק הגליל מתקיימים ללא ספק שני התנאים הראשונים – אכן מדובר בהצעת חוק פרטית שלא הוגשה על ידי הממשלה,  ועלות יישומה, לכל הדעת, גבוהה בהרבה מהרף לקביעה לפיה הצעת חוק היא תקציבית. באשר לתנאי האחרון, לפיו נדרשת הסכמה ממשלתית לעלות התקציבית של הצעת החוק, נראה בבירור כי טרם הקריאה הראשונה הממשלה לאנתנה הסכמתה לעלות זאת.

לפי נוסח החלטת ממשלה 2297, אשר תיקפה החלטה של ועדת השרים לחקיקה נכתב כי הממשלה מאשרת תמיכה בחוק בקריאה הטרומית בלבד, כאשר המשך הליכי החקיקה מותנה בהקמת צוות בין – משרדי אשר יבחן את נוסח החוק. החלטה זו מוכיחה כי וועדת השרים ובעקבותיה הממשלה, ראו בהקמת הצוות הבינמשרדי ופעילותו כצעד מהותי בדרך לחקיקת החוק החדש, ולאכצעד טכני בלבד, וכן תולה את הסכמת הממשלה לכל הליך חקיקתי נוסף בהסכמתו.

מאז החלטת הממשלה הראשונה בעניין התמיכה בהצעת החוק בשלב הקריאה הטרומית, לא התקבלה שום החלטת ממשלה נוספת בעניין ולא ניתנה הסכמה מטעמה כנדרש לפי החלטת וועדת השרים. החלטת וועדת הכספים להעלאת החוק לקריאה ראשונה, בתמיכת ששה חברי כנסת בלבד, אינה מהווה תחליף להחלטת ממשלה בנושא, וסותרת את הסכמת ועדת השרים האמורה, ובכך בוודאי לא מהווה הסכמת הממשלה לנושא.

 כיוון שהממשלה לא נתנה הסכמתה להצעת החוק במתכונת הנוכחית, הושלם התנאי האחרון ולכן הצעת החוק להארכת חוק הגליל מהווה הצעת חוק תקציבית בהתאם לחוק-יסוד: משק המדינה.

כאמור, בקריאה הראשונה שהתקיימה ביום 30.1.17 הצביעו 28 חברי-כנסת בלבד בעד הצעת החוק וכיוון שעליה להיות מאושרת על ידי 50 חברי-כנסת, בזאת הצעת החוק נפלה. לפי תקנון הכנסת, החל מיום זה אין לדון בכנסת בהצעת חוק זהה או דומה בעיקרה למשך ששה חודשים. לכן, אנו קוראים בזאת להפסיק לאלתר את הדיונים בכנסת על הצעת החוק להארכת חוק הגליל, לפחות לפרק הזמן המוגדר לכך בתקנון הכנסת, שכן היא סותרת את חוק-יסוד: משק המדינה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS