מערך צח"י (צוות חוסן וחירום יישובי) של משרד הרווחה שהופעל בהצלחה במועצות איזוריות יהודיות רבות יורחב ויפעל גם בפזורה הבדואית. ביישובים המצויים במשבר או תחת איום בטחוני, כלכלי או חברתי חוסנם הקהילתי עלול להתערער. על מנת לתת מענה לאתגרים התכופים העומדים בפני התושבים, פיתח משרד הרווחה והשירותים החברתיים, באמצעותהשירות לעבודה קהילתית, תוכניות לשיפור וחיזוק החוסן הקהילתי ברשויות מקומיות ברחבי הארץ, בפרט כאלה הממוקמות באיזורי עימות וסיכון

כלים

אחת מתוכניות אלה, צח"י, מכוון להעצמת מנהיגות מקומית, להגברת מעורבות התושבים בכל תחומי החיים ביישוב ובקהילה ולחיזוק ערך הערבות ההדדית.

קהלי היעד לפעילות ברשויות המקומיות הם ראשי רשויות, מנהלי מחלקות, תושבים, מתנדבים ומנהיגות קהילתית, אנשי מקצוע העוסקים בתחום החברתי - קהילתי ועמותות וארגונים המעוניינים בקידום הקהילה.

הקמת והפעלת מערך צח"י בפזורה יאפשר לסייע לאוכלוסייה הבדואית להשתתף בתהליכי תכנון ובגיבוש של מערך סיוע קהילתי ולהיערך לקראת משברים ומצבי חירום באופן התואם את הצרכים הקהילתיים. המטרה היא לחזק את הפזורה תוך מעורבות מירבית של תושביה בתהליכים הללו.

לצורך מימוש התוכנית הוקמה וועדה משותפת, לעמותת "אג'יק" מכון הנגב השותפה לתוכנית, למחוז הדרום ולמועצה אזורית נווה מדבר, שבה יתקיים הפיילוט. הקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח לאומיאישר לתוכנית תקציב של מיליון שקלים למשך שלוש שנים ושותף גם לוועדה.