הפרויקט הוא חלק מתוכניות 255/03/2, 200/03/2 – למלונאות ומגרש גולף באילת. התוכנית שפורסמה באוגוסט 2014, על שטח כולל של כ-1,229 דונם, מסדירה שטחים למגרש גולף, מלונאות ותיירות, דיור מיוחד ומסחר.

מתחם גולף אילת, משתרע על שטח כולל של כ-850 דונם מתוך התוכנית וממוקם בחלק הצפוני של העיר אילת. במסגרת התוכנית מדובר ביצירת מתחם גולף ותיירות באילת שיכלול: מלונאות ונופש של כ-560 יח' אכסון מלונאי על שטח של כ-66,500 מ"ר, מסחר בהיקף של כ-3,000 מ"ר, מגורי עובדים בהיקף של כ-7,000 מ"ר, ומתחם הגולף שיכלול מגרש גולף בהיקף של כ-600,000 מ"ר ובצמוד לו אקדמיה לגולף בהיקף של כ-1,500 מ"ר.

במסגרת התוכנית והמכרז הנוכחי תשווק, קרקע ב-6 מתחמים: המתחמים A1;A2;A3;A4;B;C בתב"ע 255/03/2 בהם יוקמו מבני המלונאות, נופש וספורט, בניין אקדמיה ומגורי עובדים על שטח של כ-250 דונם (מתוכם כ-150 דונם לתכנון עתידי), מתחם D בתב"ע 255/03/2, הוא המתחם עליו יוקם מגרש הגולף, על שטח של כ-600 דונם בייעוד ל"גולף".

הזוכה במכרז יחתום על חוזה פיתוח לתקופה של 6 שנים שבעקבותיו ייחתם חוזה חכירה. הסכם הפיתוח ייחתם לגבי מתחמים A1-A4, B, ו-C בתכניות 255/03/2, 200/03/2 בהם יוקמו מבני המלונאות, נופש וספורט, בניין האקדמיה ומגורי העובדים. כמו כן, ייחתם עם הזוכה חוזה הרשאה לשימוש בגין מתחם D למטרת מגרש הגולף לתקופה מתחדשת של 7 שנים וזאת עד לסיום תקופת החכירה במתחם המלונאי.

יעקב קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל: "עם ביקוש הולך וגובר לאתרי מלונאות ונופש בישראל, כמו גם לאתרי ספורט ייחודיים עולמיים, שיווק מתחם הגולף הוא בשורה של ממש לעיר אילת ולתיירות הפנים ארצית והבינ"ל. הקמת המתחם תיתן מענה של כ-560 חדרי מלון נוספים בעיר באתר ייחודי לספורט גולף ונופש עם ערך נופי גבוה, ואף תספק מקורות תעסוקה נוספים וחדשים לתושבי האזור והעיר."

יואל רזבוזוב שר התיירות : "אני שמח שהשיחות בהן התחלנו עם משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל הבשילו לכדי הוצאת המכרז כעת. מדובר במכרז ייחודי להקמת מיזם תיירותי הכולל הקמת מתחם מלונאי ומתחם גולף, מה שיהווה מוקד למשיכת תיירות נכנסת ותיירות גולף אשר עשויה להכניס כסף רב למדינה".

המכרז הנדון הינו למומלצי משרד התיירות בלבד.

את הבקשות לקבלת המלצה ממשרד התיירות יש להגיש בהתאם לתנאים אשר יפורטו בחוברת המכרז אל הגב' אורית מאמא , רח' בנק ישראל 5, ירושלים טל' 02-6664385/90, כמפורט בחוברת המכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 29/05/2023 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220324