על פי הנחיית שר האוצר, משה כחלון, ושרת השיכון, יפעת שאשא ביטון, רשות מקרקעי ישראל מודיעה כי היא דוחה את מועדי התשלום המגיעים לה. התשלומים הקבועים בשוברי התשלום שהונפקו על ידי רמ"י נדחו עד ל 27.4.2020. דחיית התשלומים תתבצע ללא תוספת ריבית והצמדה. ההחלטה על דחיית התשלומים התקבלה על רקע משבר הקורונה ורצונה של רשות מקרקעי ישראל להיות קשובה לצרכי המשק ולמצוקת היזמים והקבלנים. יודגש כי ההחלטה על דחיית תשלומים לא חלה על תשלום תמלוגים לרמ"י מכל סוג שהוא.

על פי החלטת רמ"י, לקוח המחזיק בידו שובר לתשלום שהונפק על ידי הרשות ואשר התשלום האחרון הנקוב בו הינו בין התאריכים 25.03.2020 ועד 26.04.2020, יוכל לשלם את הסכום הנקוב בשובר - ללא צורך בקבלת שובר עם תאריך מעודכן - עד ולא יאוחר מיום 27.04.2020, זאת, ללא תוספת הצמדה וריבית, ומבלי שדחיית התשלום כשלעצמה תחשב איחור ו/או הפרה של תנאי העסקה ו/או תנאי המכרז.

בנוסף, מבהירה רמ"י כי מקום בו התשלום הינו תנאי לביצוע פעולה ו/או הנפקת הסכם על ידי הרשות, לא יינתן השירות ולא יונפק הסכם עד להשלמת ביצוע התשלום המלא והכל בהתאם לתנאי ההתקשרות.

בעסקות להקצאת קרקע במכרז ובפטור ממכרז יחולו בנוסף גם ההוראות הבאות:

א. עם דחיית מועדי תשלום הקבועים בתנאי העסקה עבור רכיב הקרקע והוצאות הפיתוח, ידחו ליום 27.4.2020 גם מועדי ביצוע ההתחייבויות על פי תנאי העסקה המהווים תנאי לחתימת הסכם פיתוח או חכירה על ידי הרשות, דהיינו - המצאת ערבויות, חתימה על הסכם תשתיות, והמצאת הסכם חתום לרמ"י.

ב. יובהר, כי דחיית מועדי תשלום הוצאות הפיתוח תחול גם במקרה בו הוצאות הפיתוח לא משולמות לרשות (אלא למשרד הבינוי והשיכון או גורם מפתח אחר). סעיף זה לא יחול על תשלומי אגרות והיטלים על פי דין. ג. דחייה זאת אינה מהווה אישור לדחיית מועדים או מתן אורכה לביצוע חיובים אחרים המעוגנים בהסכם הפיתוח או החכירה. ד. הרשות מבהירה כי יתכן איחור במועד מסירת המגרשים בהתאמה.

שר האוצר, משה כחלון: " "המדיניות של ממשלת ישראל כפי שנקבעה על ידי ראש המממשלה היא שבכל מקום שנוכל לסייע בהקלה על האזרחים והעסקים בישראל אנחנו נעשה זאת. ענף הבנייה הוא ענף חשוב מאוד במשק הישראלי וחשוב לנו להמשיך ולסייע לענף גם בתקופת משבר הקורונה".

שרת השיכון, יפעת שאשא ביטון: ההחלטה על דחיית מועדי התשלום של הקבלנים למכרזי קרקע היא עוד צעד שאנו נוקטים בשבועות האחרונים על מנת להקל על הקבלנים ולמנוע פגיעה ברוכשי הדירות. ההחלטה מהווה צעד נוסף שיסייע לייצב את ענף הבינוי בתקופה מאתגרת זו. אנו נמצאים בקשר רציף עם התאחדות הקבלנים, על מנת לתת מענים לאתגרים של התקופה ולמזער פגיעה ברוכשי הדירות, בקבלנים וביזמים.

מנהל רשות מקרקעי ישראל , עדיאל שמרון : "כפי שהובטח, רמ"י עוקבת כל העת אחרת ההתפתחויות במשק ומקבלת החלטות בהתאם. חובתנו להמשיך ולקיים ככל האפשר את המשך פעילותו של שוק הנדל"ן ולהיות קשובים לצרכי היזמים והקבלנים"

ראש מטה הדיור הלאומי, זאב בילסקי: "מדובר בצעד נוסף שנועד להקל על היזמים והקבלנים בתקופה מורכבת זו. מטה הדיור הלאומי ימשיך לפעול ככל שניתן לצמצום הפגיעה בשוק הנדל״ן בישראל"

מנכל משרד הבינוי והשיכון, אלעזר במברגר: ההחלטה לדחיית התשלומים מהווה צעד נוסף לייצוב הענף בתקופה מאתגרת זו. המשבר הנוכחי מחייב את כלל הגורמים לפעול מתוך אינטרס לאומי רחב לסייע ככל הניתן ולאפשר המשך עבודה רציפה בענף"