הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת עבודה רווחה ובריאות לעניין הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית - גמלאות צבא הקבע. סדר היום: בקשת ח"כ זהבה גלאון לדיון מחדש בהחלטת הוועדה לאשר את סעיף 44 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (גמלאות משרתי הקבע).

זהבה גלאון. דיון מחדש בהחלטת הוועדה לאשר את סעיף 44 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (גמלאות משרתי הקבע. צילום: Adi Cohen
זהבה גלאון. דיון מחדש בהחלטת הוועדה לאשר את סעיף 44 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (גמלאות משרתי הקבע. צילום: Adi Cohen

דיון והצבעה (מתוך הבקשה): "אישור הסעיף כלשונו, משנה ופוגע מהותית זכויות של בני זוג לשעבר, לחלוקת זכויות פנסיוניות, על פי החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד 2014. על פי החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני – גמלאי הינו רק מי שמשולמת לו גמלת פרישה. יצירת יצור הכלאיים החדש – 'פנסיית גישור', משנה באופן מהותי את זכויות בן הזוג לשעבר, באופן שיידחה המועד שבו יהיה זכאי לקבלת חלקו בפנסיה שנצברה בתקופת החיים המשותפים".

סדר היום: אישור צו הסכמים קיבוצים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התשע"ז 2016– דיון והצבעה (בצו המונח על שולחן הוועדה מבקש שר העבודה והרווחה כי הוועדה תאשר את הארכת הוראת המעבר, האוסרת על התארגנות עובדי המוסד, לתקופה של שנה נוספת, עד 31 בדצמבר 2017)

הדיונים מחר – יום שני י"ט בכסלו, התשע"ז, 19 בדצמבר 2016: בשעה 10:00

מצ"ב בקשת ח"כ גלאון לדיון מחדש וסקירה משפטית לעניין צו הסכמים קיבוצים:

לכבוד

יו"ר ועדת העבודה, הבריאות והרווחה של הכנסת ויו"ר ועדת חוץ וביטחון

הנדון: בקשה לעיון מחדש (רויזיה) על פי סעיף 115 לתקנון הכנסת

בעניין סעיף 44 ל לסימן ג': תיקון חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) להצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2017)

בהתאם לסעיף (115(א) ובכלל ולתקנון הכנסת, מוגשת בזאת בקשה לדיון מחדש בסעיף 44 לסימן ג': תיקון חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) להצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2017), הסעיף, שלגביו מבוקש דיון מחדש (רויזיה), נדון בוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת העבודה הרווחה והבריאות ביום 5.12.16. אישור הסעיף כלשונו, משנה ופוגע מהותית זכויות של בני זוג לשעבר, לחלוקת זכויות פנסיוניות, על פי החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד 2014.

על פי החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני – גמלאי הינו רק מי שמשולמת לו גמלת פרישה. יצירת "יצור הכלאיים החדש – "פנסיית גישור", משנה באופן מהותי את זכויות בן הזוג לשעבר, באופן שיידחה המועד שבו יהיה זכאי לקבלת חלקו בפנסיה שנצברה בתקופת החיים המשותפים. מדובר בפגיעה מהותית בזכויות של בני ובנות זוג לשעבר. בהתאם מבוקש לקיים דיון מחדש בסעיף הנ"ל, על מנת למנוע פגיעה חמורה בזכויות מהותיות של בני/בנות זוג לשעבר, של משרתי הקבע.