חקיקה היסטורית עבור אוכלוסיית העצמאים במשק - הצעת החוק של שר האוצר משה כחלון המשלבת חבילת צעדים לסיוע לאוכלוסיית העצמאים בתחום הפנסיה, הפחתת דמי ביטוח לאומי וסיוע במצבי אבטלה אושרה לקריאה שנייה ושלישית. שר האוצר, משה כחלון: "מדובר ביום היסטורי עבור אוכלוסיית העצמאים. לאחר שנים רבות ללא מענה, החוק שאישרנו היום ישפר את רמת החיים של העצמאים, הן במהלך שנות העבודה והן בתקופת הגמלאות.

שר האוצר כחלון: חקיקה היסטורית עבור אוכלוסיית העצמאים במשק
שר האוצר כחלון: חקיקה היסטורית עבור אוכלוסיית העצמאים במשק
אוכלוסיית העצמאיים היא מאבני היסוד של הכלכלה הישראלית וכמו שאנחנו יודעים לגבות מהם מיסים בימים הטובים מחובתנו לדאוג להם לכרית ביטחון גם בימים פחות טובים".

ועדת העבודה והרווחה בראשותו של חבר הכנסת אלי אלאלוף אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת שר האוצר, משה כחלון המשלבת חבילת צעדים לסיוע לאוכלוסיית העצמאים בתחום הפנסיה, הפחתת דמי ביטוח לאומי וסיוע במצבי אבטלה. החקיקה הינה תוצר של עבודת מטה ממושכת של צוות בין-משרדי בראשות מנכ"ל משרד האוצר מר שי באבד וסגנית הממונה על התקציבים גב' שירה גרינברג.

במהלך הדיונים בכנסת, ארגוני העצמאים בירכו על הצעדים המוצעים, וציינו כי מדובר בפעם ראשונה שנעשה צעד משמעותי ובהיקף כזה עבור אוכלוסיית העצמאים. יצוין כי עלות החוק הינה כ-400 מיליוני ₪ בשנה.

לפי המוצע בהחלטה, יופחתו שיעורי הביטוח הלאומי עבור כ-90% מאוכלוסיית העצמאים, במקביל להחלת חובת הפרשה לחיסכון פנסיוני, ומתן האפשרות למשיכה במצבי אבטלה של חלק מהסכום הצבור על מנת לאפשר הכנסה בתקופות אלה.

החקיקה משלבת מענה למספר סוגיות מהותיות הנוגעות לאוכלוסיית העצמאים:

הגברת הפרוגרסיביות בשיעורי דמי ביטוח לאומי לעצמאיים – משמעות צעד זה הינו תיקון עיוות היסטורי בשיעורי דמי הביטוח הלאומי, אשר במסגרתו עצמאים ברמות הכנסה נמוכות הפרישו יותר בהשוואה לשכירים ברמת הכנסה מקבילה. בתוך כך, מוצע להפחית את שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, מ-6.72% ל-2.87%, לצד העלאת שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר אשר עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, ב-1.6%.

משמעות צעד זה היא הפחתה פרוגרסיבית של דמי הביטוח הלאומי לכ-90% מאוכלוסיית העצמאים, הכוללים את כלל העצמאים אשר הכנסתם היא מתחת לכ- 21,000 ש"ח בחודש.

סיוע במצבי אבטלה – במסגרת המודל, מוצע כי עצמאי אשר סגר את עסקו, ועמד בכל התנאים, יוכל למשוך שליש מהסכום הצבור למצבי אבטלה או שלוש פעמים שכר המינימום במשק, הגבוה מבין השנים. חיסכון זה מיועד לסייע לעצמאי להחליק את הכנסתו בתקופות של אבטלה והן לסייע במימון הקמת עסק נוסף לצורך השתלבותו בשוק התעסוקה. בנוסף, תתאפשר משיכה של כספים שהופקדו לקופות גמל טרם החקיקה הנוכחית, במצבי אבטלה, וזאת על מנת לסייע לעצמאים שייקלעו למצבי אבטלה בשנים הראשונות עד ליצירת רמת חיסכון הולמת. הבטחת חיסכון פנסיוני – להבדיל מהשכירים, כיום מרבית העצמאים אינם מפרישים לחיסכון פנסיוני אשר נועד לסייע להם לשמור על רמת הכנסתם במהלך שנות העבודה, גם לאחר יציאתם לגמלאות. לאור זאת, עצמאי יחויב להפריש תשלומים מהכנסתו לחיסכון פנסיוני, בשיעור של 4.45% על חלק השכר שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ושיעור של 12.55% על חלק השכר שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד לשכר הממוצע במשק. כך, לראשונה מובטח כי לכל עצמאי תהיה קצבה פנסיונית לתקופת הגמלאות.

בנוסף, על מנת לתמרץ את החיסכון ארוך-הטווח, הוגדלו הטבות המס של עצמאים לזיכוי בהפקדה לפנסיה בשיעור של 0.5% וכן הוענקה הטבה בהפרשה לקרן השתלמות, כך שעצמאי יוכל להפקיד 4.5% מהכנסתו לקרן השתלמות ולהיות זכאי להטבת מס, ללא תלות בהפקדה של 2.5% הנוספים לקרן השתלמות אשר אינם זכאים להטבת מס. כמובן שאם ייבחר עצמאי לנצל את מלוא הטבות המס הניתנות לו כנגד הפקדה נוספת לחיסכון פנסיוני מעבר לשיעורי החובה הקבועים בחוק, אזי רמת החיסכון תעלה משמעותית.

נשיא לשכת יועצי המס, ירון גינדי שקיים את המשא ומתן מול האוצר בניסוח החוק אמר כי: "זוהי חקיקה מיטיבה רטרואקטיבית שאינני מכיר כזאת מהעבר ועל כך יש לברך את האוצר בקול גדול."