התנועה לאיכות השלטון הגישה לבית המשפט העליון בירושלים בקשה להוספת צו על תנאי כנגד הכנסת אשר יורה לה לבטל את התיקון לחוק, צו על תנאי כנגד שר הביטחון וצה"ל אשר יורה למנוע להעניק לתלמידי הישיבות את אפשרויות הבחירה שמעניק להם התיקון לחוק וצו ביניים.

בהמשך לעתירת התנועה למען איכות השלטון כנגד חוק השוויון הנטל, ולנוכח קבלת הצעת חוק שירות ביטחון במליאת הכנסת, מבקשת התנועה לאיכות השלטון מבית המשפט כי יתן צו על תנאי כנגד הכנסת, המורה לה לנמק מדוע לא תבטל את התיקון לחוק. זאת בשל הפגיעה הקשה, הבלתי חוקתית, הבלתי שוויונית והבלתי מידתית, של התיקון לחוק בזכויות יסוד המוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וביניהן הפגיעה בזכות לשוויון והפגיעה הבלתי מידתית בחייהם, בגופם, בקניינים ויכולת השתכרותם, בכבודם ובחירותם של אותם חלקים בחברה אשר נושאים בעול הביטחוני וכיוון שהפגיעה אינה עומדת בתנאי פיסקת ההגבלה ובכלל זאת אינה תואמת את ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, אינה מקדמת תכלית ראויה ואף אינה מידתית.

בנוסף, מבקשת התנועה צו זה כנגד הכנסת גם זאת בשל היותו בלתי מידתי, אינו סביר, ואינו מקדם תכלית ראויה, באשר הוא מבטל את תקופת הקבע אשר נקבעה בתיקון 19 לחוק ואינו מציעה תחתיה הסדר קבע חלופי.

התנועה מבקשת גם מבית המשפט צו על תנאי כנגד שר הביטחון וצה"ל אשר יורה להם למנוע מלהעניק לתלמידי ישיבות את אפשרויות הבחירה שהתיקון לחוק מעניק להם (פטור מגיוס; דחית גיוס; הפניה לשירות אזרחי; ללמוד תורה במסגרת בה לבם חפץ) ולחלופין יעניקו אותם גם ליתר האזרחים במדינת ישראל.

התנועה מבקשת גם מבית המשפט מתן צו ביניים כנגד שר הביטחון וצה"ל אשר יורה להם להימנע מדחיית שירותם של תלמידי ישיבות, מהענקת פטור משירות צבאי, וכן מביצוע כל פעולה המסתמכת על תיקון החוק, וזאת עד אשר תתברר ותוכרע בקשה זו.

תיקון מספר 21 בגינו הוגשה בקשה זו, אינו אלא נדבך נוסף בפגיעה הקשה בכל אותן זכויות המנויות בעתירה. כל כולו משמש תיקון כפוי המונע משיקולים קואליציוניים זרים וצרים ואשר עומד בבחינת הוספת חטא על פשע- באשר הוא מעצים את הפגיעות האמורות בחוק הקודם, מחריף אותן, ומקים לתחייה הסדר מתן פטורים אשר נפסל על ידי בית משפט זה לפני קרוב לשני עשורים. בפסק הדין שניתן בעניין רובינשטיין.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS