שרת המשפטים איילת שקד תעלה ביום א' הקרוב את "חוק החיפוש" לוועדת השרים. השרה שקד: "במקרים מסוימים החוק יאפשר למשטרה לבצע חיפוש ללא צורך בנוהל מעצר שווא"

איילת שקד, שרת המשפטים
איילת שקד, שרת המשפטים

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש, המצאה, תפיסה, ותיקונים שונים), המכונה "חוק החיפוש", תעלה ביום א' הקרוב לוועדת השרים.

מטרת הצעת החוק להסדיר את סמכויות האכיפה שבידי המשטרה ולהחליף את החקיקה הישנה (המבוססת בעיקרה על חקיקה מנדטורית) לעניין זה בחוקים חדשים, התואמים את צרכי המשטרה בעידן המודרני, בין היתר בהתמודדות עם הפשיעה החמורה והמאורגנת ולנוכח ההתפתחויות בפשיעה במרחב הסייבר. ההצעה מבוססת בעיקרה על המלצות הוועדה לסדר דין פלילי בראשות שופט העליון המנוח דב לוין.

החוק לדוגמא יאפשר למשטרה לערוך במקרים חריגים חיפוש סמוי, חיפוש על גופו של אדם שאינו חשוד בנסיבות מצומצמות, לאפשר קבלת חומר מחשב במקרה של דחיפות מיוחדת בהיתר מינהלי, לאפשר קבלת צו שיפוטי למסירת סיסמא או מפתח הצפנה למחשב, לאפשר ביצוע חיפוש נרחב יותר על גופו של עצור בכניסה למעצר ועוד – והכל תוך קביעת האיזונים והמגבלות הנדרשים לסמכויות אלה.

הצעת החוק מאזנת בין האינטרס של שמירה על שלום הציבור, קרי הבטחת היכולת לקיים חקירות יעילות, לפעול למניעתן ולהביא עבריינים לדין, לבין האינטרס של מניעת פגיעה בזכויות הפרט.איזון זה מתבטא, בין היתר, בהגדרה ברורה ומפורטת של סמכויות המשטרה, לצד קביעת מגבלות על הפעלת אותן הסמכויות, התווית שיקול דעת בית המשפט שנדרש לאשר או לבקר הפעלת סמכויות אלה, קביעת עקרונות באשר לשימוש בהם וקביעת מנגנוני בקרה חדשים.

ההצעה מתייחסת באופן מיוחד לסמכויות השונות כאשר הן עוסקות בחומר מחשב, הן במתן סמכויות נוספות, הן בקביעת הוראות מיוחדות למצבים שונים כגון בעלי חסיון, ספקי שירות, נושאים המשיקים לתחום האזנת סתר ועוד. עוד קובעת ההצעה בהקשר לחיפוש במחשבים סל של קריטריונים ושיקולים לבית המשפט כדי להבטיח בחינה מעמיקה של הבקשה, כמו גם להותיר מקום לגמישות ההסדר החקיקתי, הנדרש בעיקר בחקיקה העוסקת במציאות טכנולוגית דינאמית ומשתנה.

מספר נושאים לדוגמא המוסדרים בחוק החדש:

(א)קביעת עקרונות כללים החלים על הפעלת כל הסמכויות (כגון דרישת ההסמכה בחוק או לפיו; עקרון המידתיות; התאמה לקטינים).

(ב)החלפת הוראות פקודת סדר הדין הפלילי לעניין המצאה והקפאה של חפץ, חיפוש ותפיסהבהוראות חדשות -מבהירה נושאים שלקו בחוסר בהירות כגון: פירוט העילות, קביעת מסגרת שיקול הדעת בבקשה ומתן צווים כך שתצומצם במידת האפשר הפגיעה בקניינו ובפרטיותו של אדם לצד מתן מענה לצורכי החקירה; קביעת חובות פירוט של הבקשה והצו; התווית שיקול דעתו של השוטר, של אחראי החקירה, ושל בית המשפט, שממנו נתפס החפץ או הטוען לזכויות בחפץ; קביעת אחריות המשטרה בתפיסה ועוד..

(ג)הסדרה של נושא החיפוש בהסכמה – הבטחת ההסכמה מדעת, הבהרת הנסיבות בהן מתאפשר ביצוע חיפוש בהסכמה.

(ד)מתן סמכות חיפוש סמוי. הסמכות הוגבלה לעבירות חמורות בלבד ונקבעו בלמים משמעותיים לשימוש בה.

(ה)הרחבה משמעותית של חובות תיעוד ודיווח, ומסירת העתקי דוח לאדם אצלו נערך החיפוש. לשם פיקוח ובקרה טובים יותר על ביצוע החיפוש על ידי המשטרה.

(ו)הפרדה בין סמכות חיפוש על הגוף ובין סמכות המעצר כך שכאשר יש חשד שאדם נושא חפץ שקשור לעבירה על גופו, לא יידרש מעצרו לצורך תפיסת החפץ.

(ז)קביעת פרק פעולות בחומר מחשב –פרק המפרט ההגדרות, סוגי הצווים, הגבלות על הצווים במקרה של קבלת מידע מספקי שירות, מתן סמכות חדשה של צו למסירת מפתח הצפנה לחומר מחשב מוצפן או מוגן סיסמא, סמכות למתן צו חדירה לחומר מחשב ללא ידיעת המחזיק, ועוד. הפרק מבקש לעדכן את תחום החקירות הפליליות לאינטרסים, הצרכים והזכויות הנוגעות לחקירה הפלילית בעידן הסייבר.

(ח)תיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) – הסדרת סמכויות השימוש בכוח וסמכויות החיפוש במקרה של מעצר.

השרה שקד: "עלינו להתייחס לפשיעה "קלה כבחמורה". העולם המודרני התפתח ואיתו שיטות הפשיעה. הזירה האינטרנטית מהווה היום קרקע פוריה לתכנון פשעים וביצועם והחוק צריך להתפתח בהתאם. החוק דואג לאזן בין האינטרס של הבטחת שלומו של הציבור לבין האינטרס של מניעת פגיעה בזכויות הפרט. כך למשל, במקרים מסוימים החוק יאפשר למשטרה לבצע חיפוש ללא צורך במעצר שווא. בסופו של יום, סמכויות חיפוש נרחבות למשטרה ואפשורן במצבים שונים יסייעו בהגברת האכיפה ומניעת הפשע ומעשי טרור".