שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל זאב אלקין: היום העברנו מספר החלטות דרמטיות שעשויות לחסוך לרוכשי הדירות מאות אלפי שקלים. החלנו את חוק המכר החל מהיום על כל המכרזים החדשים שישווקו בדירה בהנחה לשיווק באזור המרכז ואף שמרנו את מחיר הדירה ממנה תיגזר הנחה של 20% על שומת דצמבר 2020. בנוסף הגדלנו את אחוזי הזכאים להנחה של בני מקום ותמרוץ ראשי רשויות לצורך בניית מבני ציבור. אני רוצה להודות לשר ליברמן על שיתוף הפעולה הפורה, לינקי קוינט מנהל רשות מקרקעי ישראל ולמנכ"ל משרד האוצר אביעד פריסמן שעבדו לילות כימים במטרה למצא את הפתרון הנכון והמוסכם לטובת רוכשי הדירת בישראל

*ההחלטות תיכנסנה לתוקף לאחר חתימתן על ידי שר הבינוי והשיכון ושר האוצר במקרים הדורשים זאת

מועצת מקרקעי ישראל אישרה מתווה מעודכן למכרזי מחיר מטרה

המתווה החדש קובע|:

  • במרבית הישובים בארץ תשווק רשות מקרקעי ישראל מכרזים במסלול מחיר מטרה. במכרזים אלו כ 80% מהדירות יוקצו לזכאים מחוסרי דיור.
  • המועד הקובע לקביעת ערך מ"ר לדירה במסלול מחיר מטרה נקבע ליום 30.12.2020 ללא מנגנון ההצמדה וממנו יגזר גובה ההנחה של 200 או 300 אלף ₪ לרוכש. בכל מקרה גובה ההנחה לא יעלה על 500 אלש"ח. במקביל תוגבל תקרת ההנחה מ 300 ל 500 אלף ₪ לדירה
  • במסגרת ההגרלות שיערכו במכרזי מחיר מטרה 35 אחוז   מכלל יחידות הדיור במסלול מחיר מטרה יוקצה לבני מקום במרכז הארץ. באזור עדיפות ב' יעלה שיעור יחידות הדיור שיוקצה לבני מקום ל 40 אחוז מכלל הדירות ובאזור עדיפות לאומית א' לא יחול שינוי והוא ישאר 50 אחוז מכלל השיווקים.
  • בהוראת שעה נקבע כי בני מקום במרחבי צפון ודרום של רמ"י יוגדרו ככאלו שגרו במקום לפחות 18 חודש והם יכנסו במכסת היחידות לבני מקום בעדיפות לאחר בני מקום ותיקים.

מועצת מקרקעי ישראל אישרה: תבוטל  ההצמדה לרוכשי דירות על קרקעות מדינה למדד תשומות הבניה  -צעד  שעשוי למתן את עליית מחירי הדירות

מועצת מקרקעי ישראל אישרה היום (ג' 7.6)  כי תשלום שמשלם רוכש דירה על קרקעות מדינה  לא יוצמד למדד כלשהו ולא תתווסף עליו ריבית כלשהי למעט הצמדת רכיב הבנייה למדד תשומות הבנייה, ממועד כריתת ההסכם עם הקבלן לרכישתה ועד מועד התשלום האחרון.   לביטול זה תהיה השלכה על מחיר הדירה הסופי . החלטה זו מבוססת על הצעת חוק המכר דירות (תיקון מס' 9) שאושרה לאחרונה בכנסת בקריאה ראשונה.

חלק מהותי ממחיר הדירה מורכב ממחיר הקרקע ומרכיבים נוספים שאינם מושפעים בפועל מעליית מדד תשומות הבנייה .אולם למדד תשומות הבנייה יש השפעה על המחיר הסופי של הדירה. היות והמדד  נתון לתנודות גדולות הרבה יותר ממדדים אחרים המקובלים בשוק, הצמדה למדד זה יוצרת אי ודאות לרוכשי הדירות,  אשר מקבלים החלטות תוך לקיחת סיכון גדול.   עליית המדד בצורה דרסטית פוגעת ביכולת הרוכשים להיערך ללקיחת משכנתאות והלוואות לצורך רכישת הדירה שכן בפועל מחיר הדירה במועד לקיחת המשכנתא עשוי להיות נמוך במידה ניכרת מהמחיר שישולם בפועל. נוסף על כך בעולם של עלייה במדד תשומות הבנייה נוצר ליזמים תמריץ שלילי לספק את הדירה במועד.

לכשיכנסו התקנות לתוקף, תתוקן החלטת המועצה בהתאם .

המועצה אישרה: במכרזים המיועדים לבני מקום בישובים בצפון ובדרום, יחשבו בני מקום תושבים שהתגוררו במקום ב18 החודשים שקדמו למועד פרסום המכרז

מועצת מקרקעי ישראל אישרה לשנות בהחלטותיה את הגדרת בן מקום ובן ישוב –במרחבי צפון ודרום - כך שבמרחבים אלו יוגדרו בני מקום כאלו שהתגוררו במקום לפחות 18 חודש שקדמו למועד פרסום המכרז, לעומת שלוש שנים בשאר אזורי הארץ.

ההחלטה נועדה ליצור תמריץ להישארות אוכלוסייה שהיגרה לאזורים אלו בישובים אליהם עברו   על מנת להשתקע בהם, ולהעתיק אליהם את מרכז חייהם. יתרה מזאת, נועדה ההחלטה לצמצם את הביקושים באזור מרכז הארץ ולהסיטם למרחבי צפון ודרום.

המועצה אישרה מתן תוספת עבור מוסדות לציבור לרשויות מקומיות בסך 30,000 שח לדירה

מועצת מקרקעי ישראל אישרה תוספת בגין מוסדות ציבור לרשויות מקומיות אשר תיתן מענה לצרכים של הרשות המקומית בבניית מוסדות ציבור, הנובעים במישרין מהגדלת השיווקים. מחצית מהסכום- סך של 15,000 ₪ ינתן בעת השיווק והמחצית השנייה תינתן לעת מתן היתרי הבנייה.

המנגנון המוצע מהווה תוספת למנגנונים הקיימים כבר כיום אושר כי רשות מקומית בה ערך הקרקע ליחידת דיור עולה על 2 מלש"ח , נכון לחודש מאי 2022 ,לא תהיה זכאית לקבלת התוספת.

אושר: הקניית בעלות לחוכרים בעלי הסכם חכירה למטרות תעסוקה

המועצה אישרה להתאים את התנאים להקניית בעלות בתמורה או של בתמורה לחוכרים בעלי הסכם חכירה למטרות תעסוקה לאלו של חוכרים למטרות מגורים.

בעלות בנכס מקרקעין שהוחכר על פי הסכם חכירה מהוון למטרות תעסוקה שגודלו אינו עולה על 280 מ"ר תועבר ללא תמורה. על מנת לעודד הקניית בעלות לחוכרים בעלי הסכם חכירה למטרות תעסוקה עד 1000 מ"ר – תוצע להן הצעה להקניית בעלות על בסיס טבלאות ערכי קרקע, ולא על פי שומות פרטניות.

כמו כן בקרקעות בהן לא ניתן להקנות הלכה למעשה בעלות תינתן לחוכרים אפשרות לזכות במנהג בעלים, תמורת תשלום זהה לדמי רכישת הבעלות, מה שיאפשר פטור מתשלומים עתידיים לרשות.