ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממיסים - ינואר - נובמבר 2016 - להלן אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר - נובמבר 2016 שנערך על ידי חטיבת מידע ניהולי באגף החשב הכללי. גירעון בחודש נובמבר נמדד עודף בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 0.6 מיליארד שקלים. החזרי מס בסך של כ 1.5 מיליארד שקלים לא שולמו עקב עיצומי עובדים ולפיכך צריך היה להימדד בחודש נובמבר גירעון בסך של 0.9 מיליארד שקלים. מתחילת השנה נמדד גירעון בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 7.7 מיליארד שקלים לעומת גירעון בסך 8.2 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

בחודשים ינואר – נובמבר הסתכמה גביית המסים בסך של 261.9 מיליארד שקלים
בחודשים ינואר – נובמבר הסתכמה גביית המסים בסך של 261.9 מיליארד שקלים

המשך פרק גירעון: בתקציב לשנת 2016 מתוכנן גירעון שנתי בסך 35.0 מיליארד שקלים שהם 2.9% מהתמ"ג. הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (דצמבר 2015 – נובמבר 2016) עומד על 2.0% מהתמ"ג. בפעילות למימון נמדד בחודש נובמבר עודף בסך 0.7 מיליארד שקלים.

הוצאות

סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש נובמבר ב 26.1 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 24.4 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 1.2 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית ופירעון קרן למוסד לביטוח לאומי 0.5 מיליארד שקלים. מתחילת השנה הסתכמו סך ההוצאות של משרדי הממשלה (ללא פירעון קרן וריבית) ב 255.5 מיליארד שקלים - עלייה של 6.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד: o הוצאות המשרדים האזרחיים עלו ב 7.7%. הוצאות מערכת הביטחון עלו ב 2.5%.

בתקציבי המשרדים האזרחיים תוכנן בשנת 2016 גידול גבוה אף יותר - בשיעור של 11.4% - לעומת אומדן הביצוע בפועל בשנת 2015. בתקציב המקורי של מערכת הביטחון תוכננה ירידה בשיעור של 3.7% לעומת אומדן הביצוע ב 2015, אך יש לזכור כי מתוכנן גידול בתקציב זה.

הכנסות

סך גביית המסים בחודש נובמבר הסתכמה ב 23.9 מיליארד שקלים. החזרי מס בסך 1.5 מיליארד לא שולמו עקב עיצומי עובדים כאמור לעיל. בחודשים ינואר – נובמבר הסתכמה גביית המסים בסך של 261.9 מיליארד שקלים, עלייה נומינלית של 5.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הפקדות המוסד לביטוח לאומי בחודש נובמבר הסתכמו ב 1.5 מיליארד שקלים. ההכנסות ממענקי סיוע ביטחוני בחודש נובמבר הסתכמו ב 0.8 מיליארד שקלים. ההכנסות ממע"מ יבוא ביטחוני, גביית ריבית ויתר ההכנסות הסתכמו בחודש נובמבר בסך של 0.4 מיליארד שקלים.

מימון הגירעון

בחודש נובמבר היה גיוס הון נטו (מקומי ובחו"ל) בסך של 1.2 מיליארד שקלים. כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו יתרות הממשלה בבנקים בסך של 1.9 מיליארד שקלים.