בהמשך להחלטת הממשלה בדבר העמדת קק"ל לביקורת המדינה, שלח הבוקר מכתב יו"ר קק"ל, דני עטר, לראש הממשלה בבקשה להפעיל את מלוא כובד משקלו לאישור ההסכם בממשלה בהקדם האפשרי.

יו"ר קק"ל, דני עטר.
יו"ר קק"ל, דני עטר.

יו"ר קק"ל, דני עטר, שלח הבוקר מכתב לראש הממשלה ובו הוא מבקש להפעיל את כל מאמציו בכדי שיאושר הסכם זה בממשלה, במהירות האפשרית:

"לכבוד, ראש ממשלת ישראל, ח"כ בנימין נתניהו, משרד ראש הממשלה

נכבדי,

הנדון: הסכם להעמדת קק"ל לביקורת המדינה

בשנה האחרונה נמצאת קק"ל בדין ודברים מורכב ומתמשך עם ממשלת ישראל על אודות העמדתו של הארגון לביקורת המדינה במסגרת של הסכם וולונטרי,לפי סעיף 6(9( לחוק מבקר המדינה.

מיום כניסתי לתפקיד יו"ר הדירקטוריון בנובמבר 15', הצבתי יעד נחרץ ובלתי מתפשר להפוך את קק"ל לארגון שקוף ויעיל, אשר יהווה אות ומופת להתנהלות ציבורית ראויה, החל בדירקטוריון וכלה בעובד הזוטר ביותר.

אחד הנדבכים המרכזיים בדרכנו להשגת יעד זה, אם לא המרכזי והחשוב שבהם, הוא העמדת קק"ל לביקורת המדינה.

כשנחשפו בפניי ממצאי טיוטת הביקורת, שערך משרד המבקר בשנתיים האחרונות בקק"ל, קיבלתי הוכחה נוספת, עד כמה מהווה ביקורת המדינה קטליזטור הכרחי להטמעת נורמות מחמירות של מינהל ציבורי בארגון כמו קק"ל.

את עמדתי זו הבעתי מעל כל במה אפשרית, ופעלתי כדי להחיל את הביקורת במסגרת של הסכם וולונטרי.

ואכן, ההסכם, שגובש בעמל רב ע"י הצוותים המשפטיים בשנה האחרונה, ואשר הובא היום לאישור הממשלה, משקף, לדעת כל הנוגעים בדבר )לרבות כב' מבקר המדינה עצמו(, את האיזון הנכון והמדויק בין הצורך בהגברת השקיפות והמינהל התקין בקק"ל לבין השמירה על עצמאותו של הארגון, כחברה פרטית הנמצאת בבעלות העם היהודי ומחזיקה בנאמנות את קרקעותיו.

כך, בין היתר, קובע ההסכם, כי משרד המבקר לא יבקר את מדיניות הארגון; כי לא תהיה ביקורת על התורמים ועל לשכות קק"ל-JNF בחו"ל; וכן כי ככל שייערכו דו"חות בנושאי מקרקעין, אלו יהיו בבחינת דו"חות פנימיים שיופנו לקק"ל בלבד.

אדגיש, כי במסגרת עבודת המטה שערכנו לקראת המשא ומתן על ההסכם, קיימנו הליך חשיבה סדור, אשר כלל שיתוף של לשכות קק"ל-JNF בחו"ל.

בסיומה של עבודת המטה, נקבעו 4 עקרונות יסוד, שעליהם יושתת ההסכם, ואשר כולם התקבלו בסופו של דבר, הן ע"י כב' מבקר המדינה והן ע"י נציגי הממשלה, ובאו לידי ביטוי בהסכם שהובא בפניכם היום.

נוסח ההסכם אושר הן ע"י דירקטוריון קק"ל והן ע"י הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, המשקפים את הנהגת העם היהודי בישראל ובתפוצות, אשר מאמינה בכך שמדובר בהסכם חשוב והכרחי, הכולל את מלוא האיזונים הדרושים.

מה רבה אפוא הייתה תדהמתי למשמע הבשורה, כי ממשלת ישראל, בישיבתה מהיום, לא אישרה את ההסכם על אף העבודה המאומצת שהושקעה והאיזונים הרבים שדאגנו לשלב בו, והחליטה להקים ועדה לבחינת הנושא.

בנסיבות אלה, ובהיותי משוכנע בחשיבות אישור ההסכם הן לטובת ממשלת ישראל, הן לטובת קק"ל והמוסדות הלאומיים כולם, והן לטובת הציבור בישראל והעם היהודי בתפוצות, אבקש לזמן אותי להופיע בפני חברי הוועדה שהוסמכה לטפל בנושא.

כמו-כן, אודה לך מאד, באם תפעיל את מלוא כובד משקלך לכך שההסכם יאושר בממשלה בהקדם האפשרי".

עד כאן סוף ציטוט המכתב שנשלח לראה"מ בנימין נתניהו.