התנועה לאיכות השלטון עתרה כנגד עיריית חולון בבקשה לקבלת מידע ומסמכים בנושא מינוי מנכ"לית החברה העירונית "מדיטק", חנה הרצמן. התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בת"א כנגד עיריית חולון בבקשה לקבלת מידע ומסמכים בנושא מינוי חנה הרצמן לתפקיד מנכ"לית החברה העירונית "מדיטק" בעיר, עקב חשש לניגוד עניינים ושימוש במכרז פומבי החשוד כי נעשה שלא כדין

כלים
מוטי ששון, ראש עיריית חולון
מוטי ששון, ראש עיריית חולון

התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה לבית המשפט בשל חשש כי מינוי מנכ"לית לחברה העירונית, נעשה תוך ניגוד עניינים ושימוש בכח המשרה. התנועה מבקשת מבית המשפט להורות לעיריית חולון למסור כל מידע הנוגע להליך המכרז לבחירת הרצמן לתפקיד מנכ"לית החברה העירונית "מדיטק", לרבות מסמכי המכרז לתפקיד, מסמכים אשר הוגשו ע"י הרצמן בנושא המכרז, כתב מינויה של הרצמן, כמה אנשים הגישו מועמדות לתפקיד, שמות חברי הוועדה הבוחרת, פרוטוקולים, החלטות ומסמכים נוספים.

התנועה לאיכות השלטון סבורה כי מדובר במידע הנוגע להליך ציבורי חשוב מאין כמותו, מינוי לתפקיד מנכ"לית בחברה עירונית, שנעשה תוך חשש לניגוד עניינים ושימוש בכח המשרה, במכרז פומבי, אשר יש חשש שנעשה שלא כדין.

לפי העתירה, "נוכח הפגמים המנהליים שבסירובם של המשיבים, נוכח חשיבותו של המידע המבוקש לשם הגשמת האינטרס הציבורי וכן הגשמת התכליות העומדות בבסיסו של חוק חופש המידע וההלכה המפרשת אותן, מתבקש בית המשפט הנכבד להעניק לתנועה את הסעד המבוקש בעתירה זו, וליתן צו המורה למשיבים לעיריית חולון להעביר לידי התנועה את המידע המבוקש.

התופעה לפיה רשות מקומית המהווה חלק מה"מנהל הציבורי" שנועד לשרת את הציבור ולהוות נאמנו מתעלמת מחובותיה המנהליות, ומסרבת למסור לתנועה את המידע, ללא הנמקה, אינה ראויה, ומהווה פגיעה קשה בשלטון החוק, בכללי המנהל התקין, באמון הציבור ברשות ובחובת הסבירות המוטלת על רשויות מנהליות."