איכות השלטון, אדם טבע ודין והפורום הישראלי לאנרגיה לבג"צ: יש להתיר לנציג בעל רמת סיווג מספקת לעיין במסמכים החסויים אשר הוגשו לבית המשפט ולהשתתף בדיון במעמד צד אחד, ככל שיוחלט על קיומו. התנועה לאיכות השלטון פנתה לבג"ץ במספר בקשות, בניהן: להורות על תיקון פרוטוקול הדיון שהתקיים ב3.2.16; לעיין במסמכים שהוגשו מטעם המדינה אשר נטען כי הם חסויים; לחקור חקירה נגדית את ראש הממשלה ושר האנרגיה; להוסיף מסמכים ולטעון בכתב במקום חמש הדקות שהוקצבו לטיעון בע"פ שלכל העותרות ביחד

התנועה לאיכות השלטון, אדם טבע ודין והפורום הישראלי לאנרגיה מבקשות לממש את זכות העיון במסמכים שהגישו ראש הממשלה, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, שר התשתיות, שר האוצר, ממשלת ישראל, היועמ"ש, מ"מ הממונה על ההגבלים העסקיים וכנסת ישראל ובהם (1) גילוי כלל המידע שלא נטען לגביו כי הוא חסוי; (2) גילוי כלל המידע שנטען לגביו שהוא חסוי, וכי בית המשפט הנכבד לא מצא, לאחר עיון בו, כי יש להכיר בו כמידע חסוי; (3) מתן היתר לב"כ בעל רמת סיווג מספקת לעיין במידע בכללותו, כמו גם להשתתף בדיון במעמד צד אחד, ככל שיוחלט על קיומו.

ביום 3.2.2016 התקיים דיון בעתירה דנן. לאחר שקיבלו העותרות התנועה לאיכות השלטון, אדם טבע ודין והפורום הישראלי לאנרגיה את פרוטוקול הדיון, נמצא שהוא חלקי ומשובש ביותר. עיון בפרוטוקול הדיון העלה כי הוא אינו משקף את הדברים אשר נאמרו בדיון במדויק, ומחטיא גם עניינים שבמהות ולעתים אף מציג דברים שנאמרו במהופך. היעדרן של אמירות בעלות חשיבות להכרעה מפרוטוקול הדיון עלולה לפגוע בזכות הטיעון של הצדדים ולסכל את היכולת להגיע חקר האמת. תרומת רישום פרוטוקול לקיומו של מינהל תקין, כמו גם להגשמת העיקרון לפיו "צדק ראוי שייראה, לא רק ייעשה", הוכרה לאורכו ולרוחבו של המשפט הישראלי.

בנוסף, העותרות מבקשות גם מבית המשפט יאפשר להן להוסיף מסמכים לעתירה, נוכח האמור בתצהירו של ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, שהוגש ביום 8.2.16 ונוכח עדותם בפני בית המשפט של שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים והממונה על ההגבלים העסקיים בפועל וזאת כדי להזים טענות שהועלו על ידם, ולבסס את תשובת העותרות לדברים.

לנוכח החלטת בית המשפט להקצבת חמש דקות טיעון בע"פ ל3 העותרות יחדיו, מבקשות העותרות מבית המשפט להתיר להן להגיש תשובה כתובה בת עמודים ספורים, במקום ניצול 5 הדקות שנקצבו להן לטיעון בעל-פה. העותרות הודיעו לבג"ץ כי ייערכו להגיש תשובה זו במועד אשר ייקבע על ידי בית המשפט.

העותרות מבקשות גם מבית המשפט לאפשר לחקור את ראש הממשלה ושר האנרגיה חקירה נגדית על עדותם בפני בית המשפט.