הוועדה המחוזית תל אביב במשרד הפנים , בראשות הגב' גילה אורון, בישיבתה מיום 28.6.2010, החליטה להפקיד תכנית תא/ 3807 - בית עזורי המגדל הירוק. התכנית נמצאת בין הרחובות המסגר וחומה ומגדל, באזור בו חלה תכנית (תא/ 1043) המאפשרת בניה בהיקף של 200%, עד גובה של 5 קומות (17 מ')

כלים

התכנית החדשה מעודדת את התחדשות האזור והחייאתו על ידי תוספת זכויות בנייה לתעסוקה עד 400%; גובה הבניין - 20 קומות, בדומה למתחם חסן ערפה מצדו השני של רחוב המסגר. קומת הקרקע תיועד למסחר.

התכנית מחייבת הרחבת המדרכה ברחוב המסגר לרוחב של 9 מ', על ידי מתן זיקת הנאה למעבר הציבור בתחומי המגרש. מקומות החניה לזכויות החדשות המוקנות בתכנית זו (מעל 200%) לא יוצמדו למשרדים. החניון יהיה יחידה קניינית אחת ולא מפוצלת, וינוהל כחניון ציבורי.

עורכת התכנית: אדר' אורית וילנברג-גלעדי

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS