הוועדה המחוזית לתכנון ובניה תל אביב במשרד הפנים , בראשות ממונה מחוז תל אביב הגב' גילה אורון, בישיבתה מיום 28.6.2010 דנה בתכנית קא/ 413 והחליטה להפקידה להתנגדות הציבור. מדובר בתכנית לעיבוי והתחדשות עירונית, משולבת בחיזוק ושיפור עמידותם של מבנים נגד רעידות אדמה. התוכנית תחול על מבני מגורים בבנייה רוויה, אשר הוצא היתר לבנייתם, קודם לתאריך 1.1.1980. התכנית מאפשרת הוספת שתי קומות מלאות וכן עוד קומה בנסיגה, שהיא 60% מהקומה המלאה

כלים

הוועדה המקומית קריית אונו יזמה את התכנית במטרה לעודד את מימוש תמ"א 38 בתחומי העיר קריית אונו, להאיץ ביתר שאת את תהליך חיזוק מבני המגורים בפני רעידות אדמה ולעודד הן את היזמים והן את דיירי המבנים להתחיל בהליכים לחיזוק המבנה אשר בנוסף לפן הבטיחותי יתרמו גם לשיפור חזיתות המבנים ולשיפור פני העיר בכלל.

התכנית קובעת כי תוספת זכויות הבניה תהיה בהיקף שטח קומה טיפוסית, בנוסף לקומה המותרת לפי תמ"א 38, ועוד קומה שלישית בנסיגה בשטח של כמחצית הקומה שמתחתיה.

תוקפה של התכנית למשך 10 שנים מיום אישורה. במהלך תקופה זו יגיש מהנדס הועדה המקומית דוחות בגין התקדמות הוצאת היתרי הבנייה. בתום התקופה תחליט הועדה המחוזית באם להאריך את תוקפה באם לאו או באם לשנותה בכפוף למידע שיעמוד בפניה.

לכל יחידת דיור נוספת מתוקף תכנית זו יינתן פתרון חניה של לפחות חניה אחת בתחום המגרש. במידה והתנאים במגרש אינם מאפשרים תוספת מקומות חניה תהיה רשאית הועדה המקומית להתנות מתן היתרי בניה בהסדרתם של מקומות חניה בחניון במרחק הקבוע בחוק.

תוספות הבנייה עפ"י התכנית יותרו בכפוף לפרסום הודעה בדומה לקבוע בסעיף 149 לחוק התכנון והבנייה.

עיריית קריית אונו והוועדה המחוזית מקווים כי קידום התכנית יאיץ ביתר שאת את תהליך חיזוק מבני המגורים בפני רעידות אדמה ויעודד הן את היזמים והן את דיירי המבנים המיועדים לחיזוק להתחיל בהליכים לחיזוק המבנה, אשר יביאו עמם בנוסף לבטיחות הדיירים גם לשיפור חזיתות המבנים ולשיפור פני העיר בכלל.

יוזם ומגיש התכנית הינה הוועדה המקומית קרית אונו, התכנית הוכנה ע"י אדריכל סיגל סרוסי.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS