השר להגנת הסביבה הורה לכל תחנות הדלק בישראל להתקין מערכות השבת אדי דלק שנועדו לצמצם את היקף אדי הדלק הנפלטים בעת מילוי מיכלי הדלק בכלי הרכב. אדי הדלק מכילים חומרים רעילים שונים (חלקם אף מסרטנים ודאיים בבני אדם – בנזן)

כלים

השר ארדן ציין כי החובה להתקנת והפעלת מערכות מישוב האדים תוטמע ברישיונות העסק של כלל התחנות. בדגימות שנערכו בשנים האחרונות בסביבת תחנות דלק נמצאו רמות בנזן החורגות מהערכים המרביים המומלצים על ידי ארגון הבריאות העולמי. בנוסף, אדי הדלק מהווים שותפים בתהליכים כימיים באוויר שבהם נוצרים מזהמי אוויר חדשים (אוזון). על פי ארגון הבריאות העולמי חשיפה לאוזון ברמות גבוהות כרוכה בעלייה משמעותית בשכיחות מחלות של מערכת הנשימה, כלי הדם והלב ועלית הסיכון ללקות בשבץ מוחי. בשנים האחרונות נמדדות מאות חריגות מתקן ארגון הבריאות העולמי לאוזון, בעיקר בפנים הארץ.

עד כה חויבו תחנות התדלוק להתקין ולהפעיל מערכת לאיסוף האדים בעת מילוי מיכלי התחנה והשבתם למיכלית התדלוק ולמסוף הדלק (Stage I). כמו כן תחנות תדלוק הסמוכות למגורים ולשימושים רגישים (במרחק של עד 40 מ') ותחנות דלק חדשות, חויבו להתקין מערכות מישוב אדים מלא הכולל בנוסף גם את איסוף האדים בעת מילוי מיכלי הדלק בכלי הרכב והשבתם למיכלי התחנה (Stage II).

השר להגנת הסביבה הנחה כי תחנות הממוקמות במרחק של עד 80 מ' ממגורים ושימושים רגישים אחרים יסיימו להתקין ולהפעיל את מערכות המישוב בתוך שלוש שנים וכל התחנות יסיימו להתקינן בתוך חמש שנים.

לוח זמנים זה כולל התקנת מערכות מישוב אדים ב-20% ממספר התחנות בכל אחת מהשנים הבאות עד להשלמת ההתקנה בכל התחנות בתוך חמש שנים.

חברות הדלק נתבקשו להעביר את הלו"ז המפורט ליישום התוכנית עד לתאריך 01 ביולי 2010. יש לציין כי החובה להתקין מערכות למישוב אדים קיימת כבר במרבית ארצות אירופה ובארה"ב.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS