yossipeledeiהשר יוסי פלד, ביקר היום (ג') באילת ונפגש עם ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי והנהלת העירייה. עיקר הדיון בין השניים עסק בתופעת ההסתננות, מימדיה והשלכותיה. ראש העירייה עדכן את השר, כי בעת הזו הנהלת העיר ותושביה ממתינים בדריכות אחר יישום החלטות ממשלת ישראל מחודש יולי השנה, במסגרתן הוחלט על הקמת צוות מצומצם בראשות שר המשפטים ושר הפנים ובהשתתפות נציגי הממשלה השונים, אשר יציע לממשלה צעדים שיאפשרו תחילת אכיפה כנגד מעסיקי מסתננים, כך שהאכיפה בפועל תחל לא יאוחר מיום 1.9.2010 ובתוך 60 ימים פתרונות נוספים לסוגיית המסתננים, לרבות תיקוני חקיקה נדרשים וצעדים אופרטיביים נוספים לטיפול בתופעה

החלטת ממשלה זו הנה החלטה נוספת לזו שהתקבלה בחודש מרץ השנה בעקבות דיון שיזם השר לביטחון פנים, במסגרתו החליטה ממשלת ישראל על הקמת מכשול לאורך גבולה המערבי של מדינת ישראל, על מנת להביא לשיפור משמעותי ביכולות למנוע פח"ע, הברחות והפחתת מספר המסתננים מגבול זה. השר, כמי ששימש בעברו אלוף פיקוד הצפון ציין, כי הוא תמך בהקמת גדר הגבול בין ישראל ומצרים והוסיף: "הקמת גדר הגבול בין ישראל ומצרים תפחית משמעותית, אם כי לא תמנע לחלוטין את תופעת ההסתננות".

לצד הדרישה החד משמעית של העיר אילת מממשלת ישראל לטפל בתופעת ההסתננות ובכלל זה האכיפה כנגד המעסיקים, ציין ראש העירייה כי נעשות פעולות מקבילות, לאישור מכסת עובדים זרים לטובת תעשיית התיירות עליה נשענת כלכלת העיר.

עוד ציין ראש העירייה, כי בישיבת מועצת העיר הקרובה, יעלה נושא המסתננים, שוב לדיון במסגרתו ייבחנו דרכי פעולה עירוניות, שיינקטו במידת הצורך באם לא תיושמנה בהקדם החלטות הממשלה. "החלטות אלה משאירות פתח לתקווה בקרב תושבי העיר אילת שאולי סוף סוף בעיית המסתננים תיפתר והעיר אילת תחזור לנוהל חיים מאורגן ומסודר" ציין ראש העירייה. השר הנמנה על תומכי העיר אילת, ציין כי הוא יפעל בכל דרך לסייע מול ממשלת ישראל.