מועצת הרשות השנייה בחנה את בקשת זכייניות ערוץ 2, "רשת-נגה" ו"שידורי קשת" לדחיית הוצאה לסרטי קולנוע ישראלים בהתאם לסעיף 62ד לחוק. המועצה רואה בחומרה את העובדה שהבקשות הוגשו באיחור ולא בהתאם ללוחות הזמנים הנדרשים בהתאם להוראות החוק. יחד עם זאת, המועצה החליטה לדון בבקשות לגופן וזאת בהסתמך על חוות דעתו המשפטית של היועץ המשפטי לרשות. לאחר דיון החליטה המועצה לדחות את בקשות הזכיינים

כלים
המועצה דנה בחוות הדעת המקצועית שהגיש מנכ"ל הרשות וכן קיבלה את מכתבם של ארגוני היוצרים בעניין. המועצה סבורה כי יש להקפיד על כך שהזכיינים יעמדו בהוראות לפי החוק, הכללים והזיכיון ועל הרשות להקפיד על מדיניות של אכיפה קפדנית של הוראות אלה. מכאן כי היה על זכייני ערוץ 2 לעמוד במחויבותם להשקעה בסרטי קולנוע במועד שנקבע מלכתחילה ב"כללי התכניות" ואין לקבל מצב דברים בו הזכיינים לא עמדו במחויבויותם לאורך זמן. זאת, בפרט בשים לב להיקף החוסרים המשמעותי שנצבר בתחום ההשקעה בקולנוע הישראלי והיקף המחויבויות הניכר לתכניות מסוגה עילית.

"המועצה סבורה כי יש חשיבות רבה לקידום הקולנוע הישראלי והיוצרים העוסקים במלאכה. ההשקעה בקולנוע הינה מחויבות תוכן מרכזית אשר מממנת הרחבת היקף העשייה הקולנועית והיצירה המקומית, וכן תומכת בתחום המשיק לטלוויזיה, כמו במדינות רבות בעולם. לצורך זה, נדרש להזרים כספים לקולנוע ובפרט הדברים אמורים בחובות העבר אשר לא הוזרמו כנדרש לתעשייה.

המועצה סבורה כי לא הובאה הוכחה במכתבי הזכיינים לכך שהשקעה בהיקף של החובות הנדונים, תסכן את איתנותם הפיננסית של הזכיינים, וכך גם הגיון הדברים לאור היקף פעילותם השוטפת. באשר להחלטות שקיבלה המועצה היוצאת ביחס לדחיית מחויבויות ערוץ 10, הרי שהמועצה סבורה כי אין מקום לגזור לענייננו גזרה שווה. זאת, לאור מדיניותה של המועצה השמה דגש על עמידה במחויבות ואכיפה וכן בשים לב לשונות במאפייני פעילות ערוץ 10 ומצבו הכלכלי.

לפיכך, המועצה מחליטה לדחות את בקשת זכייני ערוץ 2 לדחיית מחויבותם להוצאה לקולנוע. מנכ"ל הרשות השנייה יגיש לישיבת המועצה הקרובה המלצה באשר ללוח זמנים להוצאת כספי חובות הקולנוע של זכייני ערוץ 2. כמו כן, על ההמלצה ליצור שונות בין "רשת" ו"שידורי קשת" שיתן ביטוי לכך שהיקף ההפרה של "רשת" גדול יותר מזה של "קשת". לעניין זה המועצה אינה מאשרת דחייה כלשהי של מחויבויות שוטפות. כמו כן, נדרשת המלצה באשר לגיבוי הסכומים שלא יוצאו באופן מיידי בערבויות בנקאיות." נכתב בהחלטת המועצה שהתקבלה הערב.

בנוסף החליטה מועצת הרשות השנייה לאשר את בקשת "רשת – נגה" לפעילות נוספת במסגרת הערוץ הים תיכוני ע"פ המלצת מנכ"ל הרשות.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS