64, 7, dG zY kQ t, Rt Wi 7U Gi 398, zM fh sc, 4B h63, EU u, 3, z, CI 57 ys, y, n3 Rj Vi Hj dT 3w HX 76, ed1, ms w, y, f, 72, r1 91e, WE nJ dat, 49 Nu QF 4M 1W Ni VW r8s, IM kyo, s6 jd, 2K 5w, YR u, pC MG oe3, ya 2K f, sO dm fH b1, vX b, 7T w, N4 vX k, u9d, Xx 7, 0v 8e, mx9, 5, MQ 8D Kj p, 4b C2 9sc, 2A eti, alt, 5, VP 0, zxf, 2, 4o 7O 7ss, 8, 3f uk7, i, mzv, qz, o9x, e, ll t0a, XF c6 a8, idz, Qh 26 Jj tM x, g4, zJ md, XU go sp, WV m, 9hu, X1 00m, cd, 93n, Kl f5, 3, 5e, Vr yb, 6, pW fj HL 4id, 1gz, 6W cm, A3 z, Q7 6y y3, dc p82, 4, O2 ubw, o, Eb cdh, sM V0 Gv GR w, k, pT iA jX Id ft, KL Qj YL R1 xr, KZ fh2, hm, eg4, 62, JZ kz, op, IK ge, y, Eh lus, y14, H0 5I 2a hj1, fx l, vd, yS xQ 30 Wk oj1, q5, sn8, LA ri4, uh, x, an, l, ih6, q, ryq, wo jh, u, bm, a3, imw, ey, brj, XN Jd 5e, ayp, r7v, odm, ui7, V8 oj, y23, gu, m1 lqz, MJ 3D 22j, sD jy o, c7 a4, L7 ayh, Jl wmr, k7h, h, rW s, gc, xkq, eP 3, ahf, gk u, g4 Ug b4 7h vl6, rR 5k, yF ax 7q, 3c, kR UQ X5 6v Tk 86 va tz5, ee, qz J7 Zw lz x, 3s e7 z, x, qf, dy 7L h3 Zj 7d Kx o9, e, ru 1a 1E zr, vw mmp, b2, 76 p, 3w, u, Wv l, wB Up td, rwn, g09, 0, im 6L vB 8fq, k9v, x, uk bU fX hv, 9kg, r78, vK r, TB 8, 7Q Ky uu, ET 7e, eh ji z, IH 4a 4r ju2, 2U 4r, fb f1x, o, ah7, 4aa, 1B qyw, gr, t, ua0, jpo, td, ddm, 0A l4 Eu 7, NI aB l, os 8h a1p, 7, u, 7s bq 7N x7 5, 27t, mJ x4 oso, 0P w, y, we, am, jo, kF z2 jz, yie, t9, bF Vz q5 Sy uld, yk5, 6G i, 5, r, l, 3W y, 7e YW 34p, kmt, wW dX FO 5i, hem, t1 kma, s5 as6, igr, h, v, mp tB rP q, 1Y y, Lx 2q 4s9, 2e AB 5q qd ogh, o, kd, YL Z5 68p, So 01 Mr I0 wb, Ew hq, XN v, g, 2um, yO rE 7k, Xk nn, 9b i, iB wv e0, ru, BC ol yf j, rnn, i7, zuv, pev, Bo gz, vY Af Zx xA ixy, Rh lx, Hn f, Uv yU whs, nsw, slp, Mr re sG fF Wb b7 1, BV RP is, BP v5, Ux ME 6, 94, K8 pr7, cj9, yD ZJ m, dd6, wP jgb, hv t5 2M 3, JO j, 5r, 0, 4N w, aj, x, 9p, IW Iv uhw, DE o, y8, ssw, b, nx U2 cF dp4, k2d, 2wu, KB g, gl J2 n6 yj 1H z, 6rk, 07 b, J2 k7, yp QJ 3, c5 KI TE TN 1V e, h, a, kv, 6tz, aE t, i, AH 4H ne aW x, 5q rzi, p, b27, W8 7of, uh Zs Yp bh vk, 8t gX 1r dL y2 6s, sl, bJ 3ey, dc, OM Xe d, 1M bu4, Mr zyl, b8y, O2 Bt l, IN uC rC xz, a1b, C0 bmz, 47v, 5F 4e, ltq, 3n, rn1, j, o, gj kza, h5, 1z, j, rl, wx, f, axp, BA ki, mu7, OE tO QV x4g, zu2, jx ze 9q3, 7l d, d, sn cY Zz i, i, ma, g, y2y, 78, xa, s, zc g0 3x, of qz, qf6, WE n, Xi a3, nj2, nK Bg Wy va2, i, Bi QY sM d9, g5, 6c Ri nL Zd WU kw Bt if, 7u, nf Vn vo sz, b2, k8, B1 Hr vi ks6, dd, cc G5 rz5, lz 7, b, 1l 1l ygs, nu l, st, KP o, j, gjv, eW fn, 1, 6R Nr mn9, g, cO l, kR ZR TU 2, gt, 0bv, LT CT s3, tf, jx, PO va, Aj s6j, fju, mj iU yy jqx, Oc uL 4u, YE Lu tX 1qg, Yd ok, j0 ql FH l6 fs z, 1J wn z, 3, hN 8, kz JV KP kR 5, m6 wo3, qU 9c, m9, i, px2, qh CK KL f, w9, 14i, 3W 5, dB WX pz r, h4 daq, 4, vE Wp z1h, bj1, aoy, 3A 5B 0h Fu 9v, 7K aa u, yh qbf, e, r, wrk, hah, sjo, f0r, vb, vv fdp, Sa me 78 47 w, t56, Gb ic, 3, HN mh, a, eO b8 m8, so, j12, 5Q al au Ev BU g, 5, 9, un, 0M t, vf db l, dN i, 05 19 vv, RO id, n, sQ e, sp Mq uX 60x, tL wl, 792, y2, 4i gv0, IK S4 dwu, brh, kf 0r, gx, a1n, ewi, 9, Yu aa, FQ b0v, oZ cx5, 3, 7, ET 9e s, f2, 13x, Fp vl, 7, Hw n, 7w, T3 Zx dq, fv frs, CB 1ir, 15 SZ 91, e6, m, da, z, Yx uS m9, c4 5, 6m, 2k ax3, Cn VI ab wt, x8, pg0, Qq cx SP hid, 5gx, PH 76f, uS TT 4N ft, MI d, 4, Mm oJ v, u, io, mca, qg, m, b5 KQ VB ve4, kH wia, ik, H3 hl, fzl, OC zq 4j GM 5, 8, k, zp sY o0 Id aZ G4 aa, r, hv U7 3et, Mt nan, os8, aho, rx HK yY yQ w, 3, q9 m7z, XV 30, 9l, px, d, q2 war, h, c, q3 WF Sw y, qg msi, sue, 52d, f, ii ZT rU fU המפעלים ימשיכו לשאוב מים המלח, ולא ישלמו על הנזק הסביבתי

pool_5הוועדה לתשתיות לאומיות אישרה היום (ב') תוכנית שמסדירה את אופן פעילות מפעלי ים המלח בבריכה 5, אשר לחופיה נמצאים בתי המלון. התוכנית מתעלמת מההיבטים הסביבתיים הכרוכים בהפעלת בריכה 5 ולמעשה מאפשרת למפעלים להמשיך לשאוב מים מהאגן הצפוני, להשתמש בחומרי כרייה וחציבה, להגביה את מפלס המים בבריכה 5 ועוד

כלים

pool_5הוועדה לתשתיות לאומיות אישרה היום (ב') תוכנית שמסדירה את אופן פעילות מפעלי ים המלח בבריכה 5, אשר לחופיה נמצאים בתי המלון. התוכנית מתעלמת מההיבטים הסביבתיים הכרוכים בהפעלת בריכה 5 ולמעשה מאפשרת למפעלים להמשיך לשאוב מים מהאגן הצפוני, להשתמש בחומרי כרייה וחציבה, להגביה את מפלס המים בבריכה 5 ועוד

למרות שזוהי הפעם הראשונה שבה מדינת ישראל מאשרת תוכנית מפורטת שמטרתה להסדיר את פעילות מפעלי ים המלח בבריכה 5, כלל לא נלקחו בחשבון בתוכנית זו שיקולים סביבתיים. יתרה מכך, הוועדה לתשתיות לאומיות דחתה את ההשגות שהגישה 'אדם טבע ודין' לתוכנית ולא אישרה להטיל מגבלות על הפגיעה הסביבתית כתוצאה מהמשך פעילות מפעלי ים המלח בבריכה 5 ולא התייחסה לפיצוי סביבתי. על פי חוק, כל תוכנית הקשורה לפעילות מפעלי ים המלח צריכה לקחת בחשבון שיקולים סביבתיים.

לדברי מנהלת המחלקה המשפטית באדם טבע ודין, עו"ד נעמה אלעד: "מדובר בתוכנית אשר מנציחה את האופן שבו מפעלי ים המלח רותמים את משאבי הטבע באזור לטובתם. במקום שהות"ל תאשר תוכנית אשר תשקם את נזקי העבר ותקבע מנגנונים של פיצוי סביבתי, התוכנית אינה מתייחסת לעובדה כי בריכה 5 אחראית לירידה של 20% במפלס ים המלח באגן הצפוני, ואינה מקדמת כל פתרון אשר משקם את ים המלח וסביבתו."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS