ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 'אזורים בנין (1965) בע"מ' ו'מימושים מגשימים פוטנציאל בע"מ' כזוכים במכרז להתקשרות בהסכם פיתוח שעבקבותיו ייחתם חוזה לתכנון מתחם המיועד לבניית כ-300 יח"ד בבניה רוויה ומסחר בהר נוף דרום (פי גלילות), ירושלים.

הזוכים במכרז זכו במתחם בשטח של כ-37,125 מ"ר (33,875 מ"ר במסגרת חוזה הפיתוח ו-3,250 מ"ר בהרשאה לתכנון) לבניית כ-300 יח"ד ושטחי מסחר.

מדובר במכרז להתקשרות בחוזה פיתוח והסכם הרשאה לתכנון לתקופה של 8 שנים, כלומר במהלך תקופה זו על היזמים הזוכים לתכנן ולפתח את כל המתחם לתכנון, ובעקבותיהם ובכפוף להשלמת התכנון, ביצוע עבודות הפיתוח הציבוריות ועמידה בתנאי חוזה הפיתוח, ייחתם חוזה חכירה לתקופה של 98 שנים, עם אופציה להארכה לתקופה נוספת של 98 שנים בגין חלקה היחסי של רשות הפיתוח לבניית כ-300 יח"ד ושטחי מסחר.

המתחם נמצא בהר נוף דרום (פי גלילות) ירושלים.

תוצאות המכרז:

glilot 23e17

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS