שר האוצר והממונה על שוק ההון מגבירים את התחרות בתחום ניהול ההשקעות - שר האוצר חתם על תקנות שיקטינו את הוצאות החוסכים ויצמצמו את ניגודי העניינים בניהול השקעות של חוסכים. שר האוצר, משה כחלון: "לאחר שהמהלכים האחרונים שהובלנו הביאו לירידה בדמי הניהול של החוסכים, הגיע הזמן לטפל גם בעמלות הגבוהות שאנחנו משלמים. התקנות החדשות יביאו להגברת התחרות, הוזלת העלויות עבור החוסכים ויסייעו בהפחתת יוקר המחיה הפיננסי בישראל".

שר האוצר משה כחלון: התקנות החדשות יביאו להגברת התחרות, הוזלת העלויות עבור החוסכים ויסייעו בהפחתת יוקר המחיה הפיננסי בישראל".
שר האוצר משה כחלון: התקנות החדשות יביאו להגברת התחרות, הוזלת העלויות עבור החוסכים ויסייעו בהפחתת יוקר המחיה הפיננסי בישראל".

הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר: "התקנות יקטינו את העלויות הנוספות שמשלמים חוסכים ויגבירו את התחרות בענפים פיננסיים. בנוסף, ההוראות יצמצמו את ניגודי העניינים בתחום ניהול ההשקעות. כך אנו מבטיחים ניהול מיטבי של כספי החוסכים".

שר האוצר, משה כחלון, והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, מגבירים את התחרות בין הגופים המוסדיים על ניהול כספי החוסכים.

הגברת התחרות תיעשה באמצעות תקנות שעליהן חתם שר האוצר העוסקות ברכישה ומכירה של ניירות ערך (ברוקראז'). עמלות הברוקראז' משולמות ישירות מכספי החוסכים ולפיכך מהוות הוצאה נוספת שמשלמים החוסכים מעבר לדמי הניהול. התקנות צפויות להקטין את העמלות וכך לצמצם את הוצאות החוסכים.

התקנות קובעות מגבלה בשיעור של 20% על היקף עמלות הברוקראז', שגוף מוסדי משלם לבנק שמעניק שירותי תפעול לקופות הגמל שלו, או לחבר בורסה הקשור לאותו גוף המוסדי. התקנות גם קובעות כי העמלה על פעולת קניה או מכירה של גוף מוסדי מול חבר בורסה הקשור לאותו גוף, תהיה בשיעור הנמוך ביותר מבין הצעותיהם של כל חברי הבורסה.

בנוסף, התקנות יחייבו את הגופים לקיים הליך תחרותי על דמי המשמורת (קסטודיאן). ההליך התחרותי יתבצע בין חמישה גופים לפחות ויבחן את איכות השירותים ואת המחיר עבור שירות המשמורת. בהתאם לתיקון, העמלה תשולם כסכום קבוע ולא כשיעור מהעסקה, בדומה לשווקים במדינות מפותחות בעולם.