התנועה לאיכות השלטון עתרה היום (ב) לבית המשפט המחוזי בירושלים לקבלת העתק הדוח הסופי המלא כפי שהוגש לממשלה ולשר הביטחון, לרבות המלצות שערכה הוועדה למען גיבוש מדיניות בניהול משא ומתן עתידי בנושא חטופים ונעדרים ישראלים, בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר, מאיר שמגר

טענת התנועה, כפי שהובאה בעתירה היא כי המידע אותו מבקשת התנועה נוגע לסוגיה בעלת חשיבות יתרה במציאות הישראלית הנוכחית והנוגעת לפדיון שבויים וחטופים ולפרסום המלצות הוועדה שהוקמה למען גיבוש מדיניות בניהול משא ומתן עתידי בנושא חטופים ונעדרים בישראל, בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר מאיר שמגר. מטרת העתירה, לדברי התנועה, היא הגשמת הזכות הבסיסית לה זכאי כל אזרח ותושב במדינת ישראל - והיא זכות הגישה למידע על פי חוק חופש המידע.

מהתנועה מוסרים כי, פרסום דו"ח הועדה נוגע לסוגיה העומדת על סדר היום הציבורי ואשר חייבת להיות נתונה לביקורתו ולפיקוחו של הציבור.

יתרה מכך, טוענים בתנועה, חלק מהמלצות הוועדה עוסקות בעניינים פרוצדוראליים כגון, זהות הגוף המטפל בסוגיה (רה"מ או משרד הביטחון) ואלו כבר פורסמו בעבר בתקשורת ועל כן, לא ברור סירובו הגורף של משרד הביטחון להעברת הדו"ח, ולו בחלקו.

המידע אותו מבקשת התנועה עומד בסייגים אשר נקבעו בחוק, וכן במבחנים אותם קבעה הפסיקה. סירוב משרד הביטחון, מנגד, אינו עומד בתנאים אשר נקבעו בהלכה הפסוקה, הוא מחטיא את מטרתו המוצהרת, והוא רווי פגמים היורדים לשורשי שיטת המשפט המנהלי הישראלי.

על כן, נוכח הפגמים המנהליים שבסירוב משרד הביטחון, נוכח חשיבותו של המידע המבוקש לשם הגשמת האינטרס הציבורי וכן הגשמת התכליות העומדות בבסיסו של חוק חופש המידע וההלכה המפרשת אותן, מבקשת התנועה מבית המשפט להורות למשרד הביטחון להעביר את למסור העתק הדו"ח.