לאומי שוקי הון על גזית גלוב - הערך נותר בעינו, אבל הדוח עתיר רעשים

כלים
אלה פריד, אנליסטית בכירה בלאומי שוקי הון
אלה פריד, אנליסטית בכירה בלאומי שוקי הון

ה - NOI ברבעון הסתכם בכ - 1,052 מיליון ש"ח לעומת כ - 1,028 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בהנחת שערי החליפין הממוצעים של הרבעון המקביל אשתקד, ה - NOI גדל בכ- 7.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ה - FFO ברבעון הסתכם בכ - 135 מיליון ש"ח וב-0.69 ש"ח למניה, לעומת כ - 160 מיליון ש"ח וכ- 0.90 ש"ח למניה ברבעון המקביל.הירידה ב- FFO וב- FFO למניה בין התקופות נובעת בעיקרה מהשפעות שערי המט"ח, הנפקת המניותשהושלמה בסוף שנת 2015 ומכירת מניות של חברות הבנות. בנטרול השפעות שערי המט"ח קטן ה- FFO בשיעורשל כ - 5.6% וה- FFO למניה בשיעור של כ - 14% .

הפער בין סעיפיה - NOI ל-FFO נובע מכך, שה-NOI מייצג את פעילות הנדל"ן השוטפת של הנכסים המניבים של הקבוצה בעוד ה-FFO כולל גם את החוב בגין דורי שלראשונה לא אוחדה בדוחות.נציין, כי תופעה זו כנראה אינה חד פעמית ונמשיך לראות אותה ברבעונים הבאים.

שורה תחתונה: ההמלצה האחרונה שלנו לגזית-גלוב הינה "תשואת יתר" בהתבסס על מודל ה-NAV וההזדמנויות הפרו-סיקליקליות הטמונות במניה. עם זאת, ריבוי הרעשים בטווח הקצר ושינויים אפשריים בשווקים עלולים להביא אותנו לעדכון ההמלצה כלפי מטה.

הכותבת היא אלה פריד, אנליסטית בכירה בלאומי שוקי הון, שהוציאה היום התייחסותה לדוחות גזית גלוב

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS