וועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסה אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ בצלאל סמוטריץ'. עפ"י נוסח ההצעה שאושרה היום, הממשלה תוסמך להאציל מסמכותה על החטיבה להתיישבות בתחום ההתיישבות ובנושאים נוספים שתמצא לנכון. על ההסכמים שיחתמו בין החטיבה למשרדי הממשלה יחולו הסדרי פיקוח ובקרה ועקרונות מהמשפט הציבורי

ואולם, ההצעה קובעת במפורש כי אין באצילה כדי להפוך את החטיבה לרשות מרשויות המדינה. עוד קובעת ההצעה, כי זו תוחל גם על הסכמים והחלטות שהתקבלו או נחתמו לפני תחילתו של חוק זה.

אמש, התווסף להצעת החוק סעיף שיחיל שקיפות על פעילות החטיבה. עפ"י הסעיף החדש, בהגדרה "רשות ציבורית" שבחוק חופש המידע, תתווסף החטיבה להתיישבות.

ואולם, חובת השקיפות תחול רק בכל הנוגע לניהול ענייניה הכספיים של החטיבה להתיישבות, הוצאות, הכנסות, הדוחות הכספיים, קביעת התקציב וביצועו, וכן מידע לעניין מכרזים והתקשרויות בחוזים לביצוע עסקאות בטובין, לביצוע עבודות או לרכישת שירותים. בנוסף, הוראות חוק חובת המכרזים יחולו על החטיבה.

הוועדה דחתה את עשרות ההסתייגויות שהגישו חברי הכנסת מהאופוזיציה. כאמור, ברוב של שבעה חברי כנסת שתמכו בהצעה, מול ששה חברי כנסת שהתנגדו להצעה, הצעת החוק אושרה היום בוועדה לקריאה שנייה ושלישית ותועלה להצבעה במליאת הכנסת.