חוות דעת של המכון הישראלי לדמוקרטיה בנוגע לחוק החטיבה להתיישבות: שינוי נוסח הצעת החוק מייצרת הסדר בלתי סביר לגוף הממומן ישירות מכספי משלם המסים; מדובר במהלך חסר תקדים ובלתי חוקתי

לקראת הדיון מחר (ג') בהצעת החוק להסדרת מעמד החטיבה להתיישבות שיגר הערב המכון הישראלי לדמוקרטיה חוות דעת דחופה לשרת המשפטים, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט וחברי הוועדה בה הוא מתריע, כי הצעת החוק הופכת דה- פקטו את החטיבה להתיישבות לרשות ממשלתית תוך האצלת סמכויות מהממשלה לחטיבה, מבלי לחייב אותה בכללי המשפט הציבורי.

בחוות הדעת, מציינת ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, ראשת המרכז לערכים דמוקרטיים במכון הישראלי לדמוקרטיה, כי הנוסח החדש שיובא מחר בוועדה שונה באופן מהותי מההצעה המקורית, כפי שהועלתה להצבעה בקריאה הראשונה. לאחר ש"תוקנה" ההצעה, נכתב בה כי "אין בהאצלת הסמכויות כדי להפוך את החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית לרשות מרשויות המדינה, ולשנות את היקף החובות מתחומי המשפט הציבורי החלות עליה ועל עובדיה".

על פי ד"ר שוורץ-אלטשולר, מדובר ביצירת גוף כלאיים שאין כדוגמתו במשפט הישראלי. שכן, החטיבה תחדל מלהיות "קבלן הביצוע של מדיניות הממשלה", כפי שנהגה להגדיר את עצמה, ותהפוך לגוף שהממשלה מאצילה אליו סמכויות באופן מפורש, לא רק בתחומי ההתיישבות, אלא גם בתחומים נוספים, וכל זאת תוך שהיא ממומנת באופן ישיר מתקציב המדינה. זאת ועוד, הצעת החוק מבקשת לקבוע במפורש, כי אין בהאצלת הסמכות בכדי להכליל עליה ועל עובדיה חובות מתחום המשפט הציבורי.

"הצעת החוק חותרת תחת אושיות המנהל התקין במדינת ישראל ולמעשה, חורגת מכללי המשפט המנהלי של גוף שלטוני שלא יהיה כפוף לניגודי עניינים, או חוק חובת המכרזים. זהו הסדר בלתי סביר, בלתי חוקתי וחסר תקדים לגוף הממומן ישירות מכספי משלם המסים", מסכמת שוורץ-אלטשולר את הנושא.

בהמשך חוות הדעת, טוענת ד"ר שוורץ-אלטשולר, כי בנוסף לצורך להחזיר את נוסחה המקורי של הצעת החוק, חובה להחיל על החטיבה להתיישבות, גם את חוק חופש המידע ולהעמיק את השקיפות בהתנהלותה.