ashkelon_college_smallמדיניות חדשה לטיפול במפוני גוש קטיף שטרם עברו לדיור קבע הוצגה בכינוס של מינהלת תנופה המטפלת במפוני גוש קטיף וצפון השומרון במכללת אשקלון: מפוני גוש קטיף יעברו ליישובי קבע בתוך שנתיים. ראש מועצת חוף אשקלון, יאיר פרג'ון: "המדיניות החדשה מפיחה תקווה."

כלים
תוכנית חדשה להעברת מפוני גוש קטיף ליישובי קבע בתוך שנתיים הוצגה אתמול בכנס ראשי רשויות, קהילות ונציגי משרדי הממשלה במכללת אשקלון. את התוכנית הציגה מינהלת תנופה המטפלת במפוני גוש קטיף וצפון השומרון. במסגרת מדיניות זו נקבע לוח זמנים של שנתיים למעבר הקהילות ליישובי הקבע,נקבעו פרויקטורים שיעבדו עם הרשויות המקומיות והקהילות בריכוז צורכיהם של המפונים והוצגה תוכנית לפתרון בעיות התעסוקה של מפוני הגוש.

"אני תולה תקווה במדיניות החדשה שמפיחה בנו תקווה", אמר ראש המועצה האזורית יאיר פרג'ון והוסיף "הצבעתי על הצורך בפרויקטור שיעבוד עם הרשות המקומית מטעם הממשלה בנושא המפונים ואני מקווה שיחד נצליח לקדם את מעבר הקהילות ליישובי הקבע בהקדם."