שבעה ראשי סיעות, עשרה ראשי וועדות ושבעה מחברי נשיאות הכנסת הניחו הצעת חוק הקובעת כי המדינה תחרים כספים של הרשות הפלסטינית במידה ויימשך החרם הכלכלי על סחורות ומוצרים מיו"ש. יוזמי ההצעה יו"ר סיעת הליכוד ח"כ זאב אלקין ויו"ר סיעת קדימה ח"כ דליה איציק: "נדרשת חקיקה לצורך הגנה על החופש האקדמי וחופש הסחר במדינת ישראל מפני חרמות אקדמיים, כלכליים, ואחרים"

בתגובה לחרם הכלכלי שמובילה הרשות הפלסטינית, יזמה שדולת ארץ ישראל בכנסת בראשותם של ח"כ זאב אלקין וח"כ אריה אלדד חוק שיפעל נגד הטלת חרם על מוצרים וסחורות מיו"ש. יוזמי החוק הם יו"ר הקואליציה וסיעת הליכוד ח"כ זאב אלקין ויו"ר סיעת קדימה ח"כ דליה איציק, ובנוסף הצטרפו ליוזמים עוד חמישה ראשי סיעות, עשרה ראשי וועדות ושבעה מחברי נשיאות הכנסת. בהצעת החוק שהוגשה היום למזכירות הכנסת נכתב כי "אין ליזום חרם נגד מדינת ישראל, לעודד השתתפות בו, או לספק סיוע או מידע במטרה לקדם אותו". הצעת החוק מתייחסת ליחידים אזרחי ישראל, אזרחים זרים ולישות מדינית זרה ומתבססת על החוק האמריקאי שנחקק בקונגרס הקובע כי יופעלו סנקציות כנגד יחידים וחברות הלוקחים חלק ב"חרם הערבי" כנגד מדינת ישראל. בדבר אזרח ישראלי העובר על החוק,ההצעה קובעת כי בית משפט יוכל לפסוק פיצויים בשל עוולה אזרחית באופן הבא: פיצוי עונשי של עד 30,000 שקלים חדשים לנפגע בכפוף להוכחת נזק כלשהו; פיצוי נזיקי נוסף לפי שיעור הנזק ובכפוף להוכחתו. בקשר למי שאינו אזרח או תושב ישראל החוק קובע כי שר הפנים באישור בית המשפט רשאי לקבוע כי במידה והאדם כי פעל בניגוד לחוק אז, "תישלל ממנו זכות הכניסה לישראל לתקופה של עשר שנים לפחות; עד תום תקופת שלילת זכות הכניסה לישראל, ייאסר עליו או על מי מטעמו לבצע כל פעולה בחשבונות בנק ישראליים, במניות הנסחרות בישראל, בקרקע, או בכל נכס אחר הדורש רישום לצורך העברתו". בהתייחסות לחרם שהוטל על ידי ישות מדינית זרה ובכללה הרשות הפלסטינית נקבע כי "ייאסר על הישות המדינית הזרה או על מי מטעמה לבצע כל פעולה בחשבונות בנק ישראליים, במניות הנסחרות בישראל, בקרקע, או בכל נכס אחר הדורש רישום לצורך העברתו. לא יועבר לישות המדינית הזרה או למי מטעמה מאורגן של מדינת ישראל שום סכום כסף או נכס שהוא לפי כל דין, הסכם, או החלטת ממשלה שהתקבלה טרם הקביעה לפי סעיף זה. אזרח ישראלי או אוצר המדינה, שנפגעו מחרם של ישות מדינית זרה, יוכלו לתבוע פיצוי מתוך הסכום שנצבר".

לפי ההצעה, החוק תקף גם עבור מי שיזם חרם או עודד השתתפות בחרם בשנה שלפני פרסום החוק: "חזקה ניתנת לסתירה שהוא עדיין יוזם חרם או קורא לחרם גם לאחר מועד פרסום החוק"

יוזמי הצעת החוק, יו"ר סיעת הליכוד ח"כ זאב אלקין ויו"ר סיעת קדימה ח"כ דליה איציק מסבירים כי "חוק זה מטרתו להגן על מדינת ישראל בכלל ועל אזרחיה בפרט מפני חרמות אקדמיים, כלכליים ואחרים, הבאים מחמת הקשר שלהם למדינת ישראל. בארה"ב קיים חוק דומה המגן על ידידותיה מפני חרם של צד שלישי, כאשר הנחת היסוד היא שאזרח או תושב המדינה לא יקרא להטלת חרם על ארצו הוא או על בעלות בריתה. הנחה זו הופרכה ככל שהדברים אמורים באזרחי ותושבי ישראל. אם ארה"ב מגינה בחוק על ידידותיה, קל וחומר שלישראל קיימת החובה והזכות להגן בחוק עליה ועל אזרחיה".

עוד הוסבר בהצעת החוק:" האיזון בין טובת הציבור והמדינה לחירות הפרט בא לידי ביטוי בהגבלת חלות החוק לייזום או קידום חרם, תוך הימנעות מהתייחסות לשיקולי הפרט בבואו לבחור לעצמו מוצר או שירות"

יוזמי החוק הם חברי הכנסת יו"ר הקואליציה וסיעת הליכוד,זאב אלקין,יו"ר סיעת קדימה,דליה איציק,יו"ר שדולת ארץ ישראל,אריה אלדד,יו"ר ועדת הכלכלה,אופיר אקוניס,יו"ר ועדת חוץ ובטחון,צחי הנגבי,יו"ר ועדת הכספים,משה גפני,יו"ר ועדת החוקה,דוד רותם,יו"ר ועדת הפנים,דוד אזולאי,יו"ר ועדת הכנסת,יריב לוין,יו"ר הועדה לביקורת המדינה,יואל חסון,יו"ר ועדת החינוך וי"ר סיעת הבית היהודי,זבולון אורלב,יו"ר ועדת עבודה ורווחה,חיים כץ,יו"ר הועדה למעמד האישה,ציפי חוטובלי,יו"ר ועדת קליטה,ליה שמטוב,יו"ר סיעת ישראל ביתינו,רוברט אילטוב,יו"ר סיעת ש"ס,אברהם מיכאלי,יו"ר סיעת יהדות התורה,אליעזר מוזס,יו"ר סיעת האיחוד הלאומי,יעקב כץ,סגני יו"ר הכנסת:,רוחמה אברהם,מגלי ווהבה,כרמל שאמה,דני דנון,אלכס מילר,יצחק וקנין