gas_maskuoeתופעה חדשה: מכירת ערכות מגן על ידי חברות המציגות עצמן כפועלות מטעם פיקוד העורף. לרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן במשרד התמ"ת התקבלו תלונות צרכנים על חברות המוכרות ערכות מגן אב"כ וציוד מיגון והציגו עצמן כפועלות מטעם פיקוד העורף או בשמו. הממונה על הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, עו"ד תמר פינקוס, הורתה לפתוח חקירה בנושא

כלים
מהבדיקה הראשונית עולה כי חברת "סייף סייל" וחברות נוספות מתחזות כאילו הן פועלות מטעם או בשם פיקוד העורף ומציעות לצבור ערכות חירום בעלות גבוהה.

כדי להפסיק באופן מיידי את הפגיעה בציבור הצרכנים הוציאו הממונה על הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן ופיקוד העורף אזהרה לציבור, אשר תפורסם בימים הקרובים בעיתונים, המבהירה כי ערכות חירום המוצעות על ידי החברות השונות אינן נדרשות על ידי פיקוד העורף וכי החברות השונות אינן פועלות בשם או על דעת פיקוד העורף. זהות החברות השונות וחוקיות פעולתן נבדקות במקביל.

הממונה על הרשות להגנת הצרכן במשרד התמ"ת בקשה מן הציבור לבדוק היטב, לפני ביצוע עסקה כל שהיא, את זהות העוסק את תנאי הרכישה ואת אפשרויות הביטול ולהימנע מעשיית עסקאות עם עוסקים שאינם מוסרים פרטים מלאים כגון כתובת מדויקת של העוסק שם ומספר טלפון.