האגודה לזכויות האזרח דורשת להסיר את צו איסור הפרסום מהפרשייה הביטחונית החדשה, שמסעירה את המיגזר הערבי. עו"ד לילה מרגלית פנתה מהאגודה לזכויות האזרח לבית המשפט, בבקשה דחופה להסיר את צו איסור הפרסום מעל "הפרשייה הביטחונית" החדשה

מתוך הבקשה: "על חשיבותם הרבה של עקרון פומביות הדיון ושל זכות הציבור לדעת – זכות העומדת בפני עצמה והנגזרת גם מהזכות העילאית לחופש הביטוי - אין צורך להכביר מלים. עקרון הפומביות משמש אמצעי חיוני להבטחת ביקורת ציבורית חופשית על מערכת אכיפת החוק ועל מערכת המשפט. הוא מבטיח שקיפות ביחס לשיקולי המדינה בניהול חקירות ובהעמדת אנשים לדין, ומשמש ערובה מרכזית למניעת שימוש לרעה בסמכויות הנרחבות, הניתנות בידי רשויות החקירה. כפי ש"אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר" – כך החושך והחשאיות מספקים קרקע פורייה לשרירות לב שלטונית ולפגיעות בלתי מוצדקות בזכויות אדם....

גורמי החקירה ובתי המשפט, כשאר רשויות השלטון, פועלים כנאמני הציבור. זו זכותו היסודית של הציבור לדעת על מהלכיהם ולנהל לגביהם שיח חופשי. פיקוח ציבורי על רשויות החקירה מהווה גם אמצעי חשוב לשמירת זכויותיהם של עצורים וחשודים. מעצר, אשר עצם ביצועו מוסתר מהציבור, טומן בתוכו פוטנציאל מוגבר לפגיעה בלתי מוצדקת בזכויותיו החוקתיות של החשוד – לרבות הזכות לחירות.

אכן, ישנם מקרים בהם קיימת הצדקה להטלת איפול על חקירה שמתנהלת לזמן מוגבל, כדי לאפשר לרשויות לאסוף מידע באופן אפקטיבי. אולם מרגע שאדם נעצר בקשר לפרשה, כבר לא יכולה להיות הצדקה לחשאיות כה גורפת. מחד גיסא, לרוב אין זה סביר להניח, כי ניתן יהיה להסתיר את עצם ביצוע המעצר מאנשים אחרים, העשויים להיחקר בקשר לפרשה, ועל כן כוחן של התכליות, העשויות להצדיק את צו איסור הפרסום, נחלש באופן ניכר; מאידך גיסא, הדעת אינה סובלת כי במדינה דמוקרטית הרשויות תוכלנה לעצור אנשים בסודיות מוחלטת "ולהעלים" אותם מהעין הציבורית – מבלי שהציבור אף ידע כי בוצע מעצר.

זאת ועוד – המחיר החוקתי והפגיעה בזכות הציבור לדעת הכרוכים בביצוע מעצרים, שהציבור כלל אינו יודע על עצם קיומם, הם קשים במיוחד. עקרון המידתיות מחייב, כי ככל שקיים הכרח למנוע פרסומם של פרטים ספציפיים בקשר למעצרו של אזרח, הדבר ייעשה ללא איפול מוחלט.

"בנסיבות עניין דנא אין לומר כי הצו אכן דרוש למניעת פגיעה בחקירה. זאת במיוחד נוכח הפרסומים הרבים שכבר היו בארץ ובחו"ל, באינטרנט ובאמצעי תקשורת אחרים.

השארת הצו על כנו בנסיבות אלה עלול לעורר את החשש, שמא תכליתו למנוע דיון ציבורי חופשי בישראל אודות [הפרשייה] , ולאפשר לרשויות לחקרו ללא מבטה הבוחן של התקשורת והציבור הרחב. בהקשר זה יוער כי זכות הציבור לדעת מקבלת חשיבות מיוחדת במקרה כגון דא, בו מדובר בחשוד שהוא איש ציבור ופעיל פוליטי מוכר." כותבת מרגלית