teacherמשרד החינוך הגיש היום (א'), באמצעות פרקליטות המדינה, בקשת למתן צו למניעת פעילות ארגון המורים לשיבוש ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים ופתיחתה. בקשת המדינה היא נגד הצעדים בהם נוקט ארגון המורים, שמטרתם לטענת משרד החינוך לשבש ולפגוע ביישום ההסכם הקיבוצי "אופק חדש", שחתמה המדינה והסתדרות המורים, בניגוד למתחייב מפסיקת בית הדין הארצי לעבודה שאושרה על ידי בית המשפט העליון

המדינה מבקשת מבית הדין להורות לארגון המורים לנקוט בגישה שביסודה כיבוד שלטון החוק ופסקי הדין של בית המשפט, אליהם פנה ארגון המורים מיוזמתו.

ארגון המורים הצהיר כי סכסוך העבודה הוא בשל אי חתימה על הסכם שכר, כאשר בפועל פרסם הודעות שונות על סכסוך בגין השתלבות חטיבות ביניים נוספות ברפורמת אופק חדש בשנת הלימודים העומדת בפתח והורה לחברי ארגונו לנקוט בעיצומים.

זוהי השנה השלישית שבה אמורות להמשיך ולהיכנס חטיבות ביניים לרפורמה. עד כה הרפורמה מיושמת ב-102 חטיבות ביניים, עפ"י התכנון, ללא קשיים מיוחדים ובאופן מוצלח. לטענת משרד החינוך, ארגון המורים התנהל כאילו לא היה דיון בבית הדין הארצי לעבודה ולא נפסק דבר, כאילו לא נדחתה עתירתו בבג"צ.

"הודעות ארגון המורים על סכסוכי עבודה וההנחיה שניתנה לעובדי ההוראה משמעותן שיבוש מהלך העבודה הרגיל ופגיעה קשה בהמשך יישום אופק חדש בחט"ב." אמרו במשרד החינוך "טרם הגשת בקשת המדינה לבית הדין הארצי לעבודה, נעשו ניסיונות להידבר עם ארגון המורים, ובתוך כך, להניאו מנקיטה בצעדים אלה, אשר עומדים בניגוד מפורש לפסיקות בית הדין ובג"צ אולם, ניסיונות אלה לא נשאו פרי עד כה. יחד עם זאת, בדומה לעבר במשרד החינוך יש נכונות לגבש רפורמה עם ארגון המורים בחטיבות העליונות לטובת המשך קידום מערכת החינוך."