כלים

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, פנה להנהלות 100 חברות הנסחרות בבורסה (מדד ת"א 100) ודרש מהם להיערך ליישום דיווחים סביבתיים בתשקיפים הקרובים (מרץ 2011) בהתאם לתיקון תקנות ניירות ערך  שיזם המשרד להגנת הסביבה

השר ארדן ציין בפנייתו, כי הוא מברך על אישורן בכנסת של התקנות החדשות והבהיר כי "מטרתן להגדיל את השקיפות ביחס לפעילות הסביבתית של החברות הציבוריות העשויה להשפיע על ביצועיהן הפיננסיים בטווח הקצר והארוך. "

התקנות החדשות אשר בהתאם למועד פרסומן, יחולו על תשקיפים שיפורסמו החל מה-2.3.2011, מחייבות את התאגידים הציבוריים לדווח בכל תשקיף על הסוגיות הסביבתיות שנוגעות לפעילותם, וביניהן הסיכונים הסביבתיים אשר יש להם השפעה מהותית על התאגיד.

לדברי השר ארדן, "שינוי זה תואם את המדיניות הקיימת במספר מדינות בעולם, כמו בריטניה, צרפת ונורבגיה, המחייבת דיווח סביבתי בדו"חות הדירקטוריון. יישום התקנות מצעיד את ישראל עוד צעד אל עידן חדש המכיר בחשיבותה של הסביבה והשמירה עליה ושואף לנתק את הקשר ההרסני שבין צמיחה כלכלית לפגיעה בסביבה."

השר ארדן ציין עוד, כי הוא מאמין בכוחן של תקנות אלו לשפר את הביצועים הסביבתיים של התאגידים הציבוריים ולעורר תגובת שרשרת חיובית של ציבור המשקיעים והגופים המוסדיים שתגרום להם להתייחס לסיכונים הפיננסיים הגלומים באי שמירה על הסביבה. צעד זה צפוי לשפר את איכותה של הסביבה ואת איכות חיינו.

"אני סמוך ובטוח כי כמנהל חברה מובילה בישראל, תשמש דוגמא ותציב רף גבוה בתחום איכות הדיווחים". סיכם השר ארדן והוסיף, כי המשרד להגנת הסביבה ישמח לסייע ולייעץ ככל הנדרש בכדי שהחברות יעמדו בדרישות התקנות החדשות.

תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף-מבנה וצורה) הן פרי עבודה משותפת של המשרד להגנת הסביבה והרשות לניירות ערך. התקנות החדשות שאושרו בוועדת הכספים בתחילת חודש דצמבר 2010 , מחייבות תאגידים לכלול בדיווח לרשות ניירות ערך גם את השפעות פעילותם על הסביבה. המידע יחשוף למשקיעים ולציבור את ההשלכות הנגרמות מפעילותן של החברות על הסביבה, האופן בו מטופלים על ידן הסיכונים וכן את הסיכונים הפיננסיים הנובעים מכך.

על פי התקנות החדשות ידרשו החברות לדווח בתשקיפים והדו"חות הכספיים על הנושאים הבאים:

סיכונים סביבתיים מהותיים הכרוכים בפעילותם של החברות.

עלויות והשקעות בהן נשאו או שהן צפויות לשאת בגין טיפול בנושאים סביבתיים כגון: שיקום ותיקון נזקים סביבתיים, רכישת טכנולוגיות מתקדמות לצמצום ומניעת פגיעה עתידית בסביבה ועוד.

השפעות החקיקה הסביבתית על פעילות החברות ועמידתן בהם כגון: חוק אויר נקי, חוק שמירת הניקיון, ועוד.

דיווח בגין הליכים משפטיים או מנהליים שהתנהלו או מתנהלים נגד החברה והתחייבויות כספיות הקשורות להליכים אלה אל מול הרשויות.

דיווח אודות אופן הניהול הסביבתי של פעילותם כגון: אמצעי פיקוח ובקרה ונקיטת אמצעים להפחתת הסיכונים הסביבתיים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS