בעקבות ההודעה של חברת חשמל כי ככל הנראה היא לא תעמוד בתנאי הצו למניעת זיהום אויר בתחנת הכוח "אורות רבין", אומר השר להגנת הסביבה גלעד ארדן: "אין בכוונתי להקל עם חברת חשמל – עליה לעשות את כל הנדרש ממנה בכדי לצמצם את מימדי זיהום האויר ולהוביל לשיפור איכות האוויר באזור"

כלים

המשרד להגנת הסביבה הודיע לחברת חשמל כי אין בכוונתו לאשר עיכובים בהתקנת המתקנים הרצויים להפחתת זיהום אויר בתחנת הכוח אורות רבין, בהתאם לאבני הדרך שהוצבו לחברת חשמל במסגרת הצו שהשר להגנת הסביבה הוציא כנגד החברה. זאת, כמענה למכתב מטעם חברת חשמל ובו הביעו אנשי המקצוע של החברה חשש כי לא יעמדו באבני דרך אלה.

השר להגנת הסביבה: "הצו האישי שחל על יחידות ייצור החשמל בתחנת הכוח "אורות רבין" מבטיח כי חברת חשמל תתקין מתקנים לצמצום פליטות מזהמים ובכך להבטיח את איכות האוויר ובריאות תושבי המקום וזאת, בלוחות זמנים מוגדרים. רצונם של אנשי חברת חשמל לדחות את מועד התקנת המתקנים בטענות שונות אינה מקובלת עליי ואני מצפה מהם לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו"

ב-13.10.2009 חתם השר להגנת הסביבה על צו אישי המורה לתחנת הכוח "אורות רבין" שבחדרה להתקין מתקנים לניקוי גזי פליטה (סולקני) ומתקנים קטליטיים שנועדו לצמצם את זיהום האויר מיחידות הייצור מ"ד ב' של התחנה, מתוקף החוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961.

מטרת הצו הוא לעגן את תאריכי היעד להתקנת מתקנים לניקוי גזי הפליטה מיחידות אלה, שעד כה היו קבועים בתוכנית המתאר המפורטת של התחנה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965, ונדחו מכוחה מעת לעת.

הצו קובע ליחידות מ"ד ב' ערכי פליטה מרביים לתחמוצות גופרית ולתחמוצות חנקן על פי התקנים העדכניים הנהוגים באירופה, שיחולו על יחידה מס' 6 מתאריך 31.12.2012 ועל יחידה מס' 5 מתאריך 30.06.2013, בהתאם ללוחות הזמנים הצפויים לסיום התקנת המתקנים לניקוי גזי הפליטה. לאחר סיום התקנת המתקנים תופחת פליטת תחמוצות הגופרית מיחידות מ"ד ב' בכ-80%, ותחמוצות החנקן בכ- 75%. בנוסף קובע הצו אבני דרך למעקב, וחובות דיווח.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS