רשות מקרקעי ישראל והאוניברסיטה העברית הגיעו להסכמות בנושא מימוש נכסים בהיקף של כ 400 מליון שקלים לטובת שיווקן למגורים ותעסוקה בירושלים.

הדמיה: מגרש החניה הצפוני
הדמיה: מגרש החניה הצפוני

המתווה שסוכם מתבסס על הסכם הבראה שנחתם בתאריך ה-28.2.18 נחתם בין מדינת ישראל לבין האוניברסיטה העברית שמטרתו מימוש נכסים פיננסים של האוניברסיטה שיניבו את התשואה המיטבית ביותר.

עוד סוכם כי לאחר אישור התכנית ולצורך בחינת מימוש, השבחה, או הפקת תועלת כלכלית מיטבית מנכסי האוניברסיטה הנמצאים בתחומי הקמפוסים או בצמוד להם יוקם צוות שיפעל לגיבוש סיכום עקרונות באשר לקידום הפיתוח והתכנון בקרקעות הרלוונטיות מול המדינה ב-2 הקמפוסים הנ"ל של האוניברסיטה העברית או בצמוד להם, לטובת פרויקטי מגורים, דיור להשכרה ומסחר ותעסוקה. בנוסף תבחן התכנות של הכללת קמפוסים נוספים בסיכום.

בדיונים שנערכו בין האוניברסיטה לבין אגף התקציבים נמצא כי מרבית נכסי המקרקעין שבידי האוניברסיטה הינם בחכירת הרשות והוצע כי במקום שהאוניברסיטה תממש את הנכסים בדרך של מכירתם לצד ג', היא תשיב למדינה שטחים בעלי פוטנציאל תכנוני, אשר אינם דרושים לה למטרת החכירה.

בעקבות הדיונים הללו נוצר שיח בין רמ"י לבין האוניברסיטה במטרה להגיע למתווה שבמסגרתו ימוצה הפוטנציאל התכנוני למגורים ותעסוקה בשטחים אותה מוכנה האוניברסיטה להשיב.

במסגרת הבדיקות שנעשו על-ידי הצדדים זוהו חטיבות קרקע בשטח כולל של כ-150 דונם בעלות פוטנציאל תכנוני. יעוד השטח עפ"י התכניות התקפות הינו מבנים ומוסדות ציבור, למעט חטיבת קרקע בשטח של כ-25 דונם בשטח אזור מגורים עירוני. אלה ישונו על-ידי רמ"י וישווקו באופן הבא:

בהר הצופים:

  • מתחם ברונפמן – 420 יח"ד וכ-2,600 מ"ר למסחר.
  • מתחם הספורט (מרכז לרנר) ומאירסדורף (מעונות רזניק) ומגרש "בעל חשיבות לאומית" – 1,039 יח"ד, 200 יחידות דיור מוגן, כ-4,000 מ"ר מסחר וכ-2,500 מ"ר תעסוקה.
  • מתחם הארזים – כ- 17,200 מ"ר תעסוקה ומסחר.

בגבעת רם:

  • במגרש הכורכר (מתחם קוסל) – 224 יח"ד וכ-7,000 מ"ר תעסוקה ומסחר
  • במגרש החניה הצפוני – בניין תעסוקתי עם קומה מסחרית בשטח כולל של כ-19,950 מ"ר.

הדמיה: מתחם קוסלהדמיה: מתחם קוסל

שמאי מרחב ירושלים ברשות מקרקע ישראל ערך אומדן כללי ועפ"י הפרוגרמה הצפויה, שווי המקרקעין המתוכננים הינו כ-1.6 מיליארד ₪ ולפיכך התמורה שהאוניברסיטה צפויה לקבל עפ"י ההסכמות הנ"ל עתידה לכסות את ההוצאות המינימאליות הדרושות לה, כאמור לעיל, בהנחה שהפרוגרמה לא תפגע וערך הקרקע לא ירד.

רמ"י תעביר לאוניברסיטה סך של 400 מיליון שקלים חדשים כתשלום ראשון ולא מותנה עבור הקרקע, על-מנת שתוכל לעמוד ביעדים של הסכם ההבראה. סכום זה ינוכה מחלקה של האוניברסיטה בתמורות. מועדי התשלום יקבעו בהסכם המפורט בהתאם לדרישות הסדר ההבראה עליו חתומה האוניברסיטה משנת 2017.

האוניברסיטה תהיה זכאית לבנות את המעונות שיהרסו לצורך מימוש הסכם זה, בקרקע אחרת בתחומי הסכם החכירה ותהיה פטורה מתשלום דמי היתר בעד בניית המעונות עד להיקף של 2,500 יח"ד.