סיכום מושב החורף של הכנסת: ועדת העבודה הרווחה והבריאות בראשות ח"כ חיים כץ שומרת על תואר הוועדה הפורייה ביותר בכנסת זה הכנס השני ברציפות. הועדה בראשות ח"כ חיים כץ מובילת את החקיקה מבין ועדות הכנסת ואישרה 11 חוקים פרטיים ו-11 חוקים ממשלתיים במהלך הכנס החולף

יו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ (ליכוד): "ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת פועלת ללא שיקולי קואליציה-אופוזיציה. חברי הועדה פועלים כאחד בשליחות ציבורית אמיתית ומשתמשים בוועדה כקרקע פורייה לחקיקה חברתית מובהקת.

אני חש גאווה על שהוועדה הצליחה לסיים לאחר עיכוב של שנים את הצעת חוק מח עצם, פיצלה מחוק ההסדרים את הצעת החוק הממשלתית לסליקה פנסיונית וגיבשה הצעות חוק המיטיבות עם עמיתי קרנות הפנסיה וקופות הגמל. בנוסף, שיפרנו את התשלומים המגיעים לעובדים ששירתו במילואים, אסרנו על פיטורי חיילות קבע בהיריון ואישרנו העלאת תשלום דמי המחלה לעובד".

עוד אישרה ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ חיים כץ תקנות משמעותיות, אשר הביאו לאחר מאבק בן עשרות שנים לצמצום אי השוויון בין אלמן לאלמנה בקצבאות הביטוח הלאומי, העניקו מלגות ללימודים גבוהים עבור חיילים משוחררים, הגבילו את סמכותו של המפקח על שוק ההון בהשתת גירעונות על העמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות והשוו תנאי אלמן לתנאי אלמנה בקרנות הוותיקות.

הצעות חוק פרטיות:

1. תגמול משרתי מילואים: במקרים בהם חזר עובד משירות מילואים, והמוסד לביטוח לאומי העביר למעבידו תשלום העולה על שכרו הרגיל – יחויב המעביד להעביר גם תשלום זה לעובד, ולא ישלשלו לכיסו. במידה והביטוח הלאומי יעביר למעביד סכום הנמוך ממשכורתו של העובד – יספוג המעביד את ההפסדים.

2. חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע): חיילת בשירות קבע הנמצאת בהיריון, בחופשת לידה, בחופשה מיוחדת ללא תשלום או בתקופה של 60 ימים לאחר תום הנ"ל, לא תשוחרר משירות הקבע, אלא בהיתר מיוחד מאת שר הביטחון.

3. חוק מרשם תורמי מח עצם: ועדת הבריאות של הכנסת הסדירה את פעילות מאגרי תרומות מח עצם, ובכך עיגנה את חובתה של הממשלה ליטול חלק במימון פעילויות העמותות העוסקות בנושא והתקיימו עד כה בעיקר מתרומות.

4. הארכת ניסוי גמלת הסיעוד: מקבלי שירותי סיעוד יוכלו להמשיך ולבחור – האם לקבל את מלוא גמלת הסיעוד לידיהם והם שיהיו אחראים על מתן תשלום למטפל הפרטי, או שחברת כוח אדם היא זו שתיחשב כמעסיק של המטפל ותשלם את משכורתו, אך תיגבה עמלה על כך.

5. תיקון חוק שירות הקבע בצבא: יוחרגו התעשיות הביטחוניות בישראל מן החוק הקובע כי תופחת קצבתו של פורש משירות בצה"ל, אם יקבל הכנסה גם מקופת הציבור.

כך יורחבו אפשרויות הקליטה וההעסקה של פורשי צה"ל, והתעשיות הביטחוניות יוכלו לקלוט ביתר קלות את אלה המהווים את המאגר הטבעי עבורן.

6. תיקון חוק ניירות ערך: בעלי שליטה בחברה, החשופים למידע פנים, יפרעו אגרות חוב שבידם רק אחרי שכל בעלי האג"ח יעשו כן.

7. ניכוי קצבת נכי עבודה: המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי לנכות מקצבה של נכה עבודה דמי השתתפות בביטוח סיעוד קבוצתי שסידר ארגון נכי העבודה, אם אותו אדם הסכים לכך מראש ובכתב.

8. תיקון חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל: יינתן פטור מתשלום היטל למשך 3 חודשים למי שמעסיק עובד זר ממדינה איתה יש לישראל הסכם "טיול-עבודה" (למשל: ניו זילנד).

9. תיקון חוק הפסיכולוגים: פסיכולוג לא יהיה רשאי לתת טיפול הדורש מיומנות מיוחדת – אלא אם הוא פסיכולוג מומחה.

10. חוק החשמל: נקבעו הסדרים חדשים בנושא רישוי עבודות חשמל, בהם למי מותר ולמי אסור לעסוק במקצועות החשמל וכן הקמת מועצת מקצועות חשמל, אשר תהיה אחראית על רישוי ובחינות בעלי המקצוע.

11. הוספת כיתוב ברוסית על גבי תרופות: יתווספו הביטויים "יש לעיין בעלון לצרכן", "לשימוש חיצוני" ו"רעל" בשפה הרוסית על גבי אריזות של תרופות.

הצעות חוק ממשלתיות:

1. דמי מחלה: יועלו דמי המחלה שמשלם מעסיק לעובד, במקום עבודה שלא חל עליו הסכם קיבוצי. עובד אשר נעדר ממקום עבודתו עקב מחלה יזכה ל-50% משכרו עבור ימי ההיעדרות השני והשלישי, ו-100% משכרו מיום ההיעדרות הרביעי ואילך.

2. שינוי גילאי הפרישה משירות קבע בצה"ל: יו"ר הוועדה ח"כ חיים כץ, התנגד להסכם שגובש בין משרד האוצר לנציגי צה"ל בנוגע לשינוי גילאי הפרישה משירות קבע בצה"ל. לטענתו, גילאי הפרישה שהוצגו שם הרעו מדי את תנאי הזכאות של משרתי קבע. עם התערבותו של ח"כ כץ שונו גילאי הפרישה, כך שמשרתי קבע ששנת לידתם בין 1971 ל-1978 ופוטרו מהצבא, יהיו זכאים לפנסיה בגיל מוקדם יותר מכפי שהוסכם בין האוצר לצה"ל. בנוסף, נקבע כי משרתי קבע יתוגמלו ויתומרצו עקב העלאת גילאי הפרישה.

3. מסלקה פנסיונית: בהתערבות יו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ, פוצל החוק מחוק ההסדרים בשל נפחו וחשיבותו, ונוסחו שונה. החוק קובע כי תוקם מערכת סליקה פנסיונית, אשר תרכז מידע עבור כלל העמיתים, הגופים המוסדיים, הסוכנים והיועצים הפנסיוניים. מטרת המסלקה היא לייעל את השירות הניתן לציבור החוסכים ולעוסקים בתחום, באופן שיוכלו לספק שירותי ייעוץ טובים יותר לציבור. דרישותיו של יו"ר הוועדה הן שהביאו לחובה לעדכן את העמיתים בנתוניהם האישיים, וכן להגדלת המספר המינימלי של בעלי רישיון להפעלת מסלקה ל- 7, וזאת לצורך מניעת ניגוד עניינים עתידי בין מפעילי המסלקה והיווצרות גרעין שליטה על החברה המפעילה. עוד בעקבות דרישת ח"כ חיים כץ, נקבע פיקוח פרלמנטרי של הוועדה על פעולות הממונה על שוק ההון בנושא.

4. זכויות אזרחים ותיקים: חוברת ובה כלל הזכויות וההטבות שמעניקות רשויות ציבוריות לאזרחים ותיקים תופץ אחת לשנה על ידי המשרד לאזרחים ותיקים. בנוסף, תפורסם הודעה על הנחות בדמי כניסה או דמי נסיעה במקום בולט לעין הציבור.

5. מתן מרשם על ידי רוקח: רוקח בבית מרקחת יוכל לתת מרשם למטופלים הנזקקים לטיפול כרוני, כטיפול המשכי למרשם החתום בידי הרופא המטפל, ובכפוף להנחיותיו של הרופא המטפל, וכן יוכל לספק תכשירים שאין צורך באבחון רפואי לפני מתן מרשם לגביהם. זאת לאחר בירור לגבי מצבו הרפואי של המטופל ותרופות שהוא נוטל, תוך שמירת פרטיותו של הלקוח.

6. ניהול קופות גמל: יו"ר הוועדה ח"כ חיים כץ קבע כי תידחה בחצי שנה בלבד (ולא בשנה שלמה, לבקשת הממשלה) תחילת החוק לפיו חברה מנהלת לא תוכל לנהל יותר מקופת גמל אחת מאותו סוג, כדי למנוע הצפה של שוק קופות הגמל בקופות שאין ביניהן הבדל.

7. תרומות בתחום הבריאות: תורמים ונתרמים בתחום הבריאות, אשר נתנו או קיבלו תרומה בסכום מצטבר העולה על 2,500 שקלים בשנה- ימסרו לשר הבריאות את רשימת התרומות, סכומה וייעודה. הרשימה תפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות ותימסר ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

8. תקרת גביית דמי ביטוח לאומי: תקרת גביית דמי ביטוח בביטוח הלאומי תעמוד על 9 פעמים הסכום הבסיסי בשנת 2011 ו-8 פעמים השכר הבסיסי בשנת 2012. זאת, כדי למנוע פגיעה בגמלאות הביטוח הלאומי שישולמו לנזקקים.

9. תיקון לחוק הביטוח הלאומי: לאחר שהוועדה שינתה סעיפים שנויים במחלוקת, הוחלט כי יוטלו עונשים על מקבלי קצבה מהביטוח הלאומי אשר נמנעים מעדכון או מוסרים מידע כוזב במקרי שינוי סטטוס העשויים להשפיע על קבלת הקצבה שלהם.

10. חוק להחלפת המונח פקיד סעד: המונח המיושן "פקיד סעד" הוחלף במונח "עובד סוציאלי שמונה על פי חוק", כדי לשקף היטב את התפקיד בעל הסמכויות המשמעותיות.

11. גמלאות אנשי הקבע: קופות הגמל לקצבה של משרתי הקבע בצה"ל יהפכו להיות שמיות ולא גלובליות. בנוסף, יתאפשר למשרת בקבע לעבור לקופת גמל לקצבה ו/או לקופת גמל שתכיל בתוכה תכניות ביטוח למקרי מוות, שאירים ונכות.