מיסוי מקרקעין

(נדל"ן)
שר האוצר משה כחלון

עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2016 ביום 16.1.17 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בשנת 2016 המתפרסם ביום 15.1.17. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: " החוק"). מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים עלה בשנת 2016 בשיעור של כ-1.4%.

(נדל"ן)

מליאת הכנסת אישרה השבוע בקריאה שנייה ושלישית את חוק מיסוי מקרקעין (תיקוני חקיקה)(הוראות השעה), תשע"א – 2011 לפיו יינתן פטור ממס שבח גם במכירת דירת מגורים שאינה דירת מגורים מזכה