מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק של יו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ח"כ חיים כץ לפיה יושוו תנאי אלמן לאלמנה .הצעת החוק קובעת כי אלמן לא יתבקש ע"י המוסד לביטוח לאומי לעבור מבחני הכנסה כפי שאלמנות אינן עוברות אותם

יו"ר הועדה ח"כ חיים כץ: "בתום מאבק פרלמנטארי ארוך שנים הצלחתי לשכנע את הממשלה לתמוך בהצעת החוק שמשווה לראשונה את זכויותיהם של האלמנים.מדובר בעוול היסטורי ובכוונתי לפעול במהירות האפשרית על מנת לסיים את הליכי החקיקה. אין ספק כי הצעת החוק היא בשורה של ממש לאלמנים שחוו אפליה שמן הדין ומן הצדק לתקנה"

בדברי ההסבר לחוק נכתב : "בחוק הביטוח הלאומי, בפרק י"א שעניינו ביטוח זקנה ושאירים קיימת הבחנה בין אלמן לבין אלמנה לענין הזכאות בקבלת קצבת שאירים.

סעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי, קובע כי אלמנה זכאית לקבל קצבת שאירים ללא כל מבחנים, ואולם לגבי אלמן קיימים מבחנים כמו מבחן הכנסה: במידה והכנסותיו עולות על כ- 3,900 ₪ (סכום השווה ל-57% מהשכר הממוצע כהגדרתו בחוק), הוא אינו זכאי לקצבת שאירים. יתרה מכך, במבחני ההכנסה של אלמן כוללים את כל הכנסותיו; מעבודה-במידה והוא עדיין עובד, מפנסיה ששילם עבורה כל חייו, מקצבת זקנה, מקצבה בגין רדיפת הנאצים וקצבאות אחרות.

הצעת חוק זו באה לתקן את ההבחנה שפוגעת בעיקר באלפי קשישים אלמנים, שהכנסותיהן אינן גבוהות, ואינן עומדות במבחן ההכנסה הקבוע היום בחוק הביטוח הלאומי. ולקבוע כי אלמן, בדומה לאלמנה, יהיה זכאי לקצבת שאירים גם אם לא התקיימו התנאים המפורטים לעיל.

בסוף שנת 2008 חיו בישראל 715 אלף תושבים בני 65 ומעלה המהווים 10% מתושבי המדינה. בני 85 ומעלה מהווים כ 13% . יותר ממחצית בני 65 ומעלה נשואים 357 אלף וכשליש מהם אלמנים -214 אלף.בקרב הגברים בני 65+ סה"כ גברים 303 אלף מתוכם 1402%אלמנים . בקרב הגברים בני 80+ . 73 אלף גברים מתוכם 31.4% אלמנים .