ועדת התובענות של משרד הביטחון פרסמה היום את הכללים לקביעת פיצויים בשל הקפאת הבניה ביהודה ושומרון, לאחר שגובשו ע"י משרד האוצר. החלטת הממשלה על הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון, קבעה, בין השאר, על הקמת ועדת התובענות שתפקידה יהיה לדון בבקשות לפיצויים על ידי אלה שנפגעו מהחלטה זו

עפ"י הצו, רשאים לפנות לוועדה מי שנגרמו לו הוצאות או נזקים כספיים ישירים עקב ההחלטה. כמו כן, יכולים לפנות לוועדה אנשים שהינם בעלי היתר, אנשים שהגישו בקשה לקבלת היתר ומוסד התכנון החליט לתת לו היתר ולמי שהתקשר בחוזה עם בעל היתר, לביצוע עבודה או למתן שירות.

הכללים מתייחסים לאזרחים שרכשו דירות, לקבלנים ולאנשים שרכשו עסק. את הבקשה יש להגיש עד שנה ממועד סיום ההקפאה.