עלייה קלה במאזן התעסוקה החיובי (היקף איוש המשרות פחות היקף פליטות העובדים) נרשמה ברבעון השלישי לשנת 2011 וזה עמד על 11.8 אלף משרות לחודש לעומת מאזן של 9.8 אלף ברבעון הקודם. במקביל, נרשמה ירידה של 18% במספר המשרות הפנויות ברבעון השלישי, שניכרה במיוחד בענפי הבנייה, החקלאות, התחבורה והתקשורת, שירותי אירוח ואוכל, שירותים קהילתיים, שירותי בריאות וחינוך

ירידה בביקוש לעובדים ועלייה קלה במאזן התעסוקה החיובי נרשמו ברבעון השלישי של 2011.

ניתוח הביקוש לעובדים מצביע על ירידה במספר המשרות הפנויות מ- 69.8 אלף משרות בממוצע יומי ברבעון השני של 2011 ל- 57.3 משרות ברבעון השלישי של 2011, זוהי ירידה של כ- 18% בנתונים מנוכי עונתיות. זהו רבעון שני ברציפות בו יורד מספר המשרות הפנויות.

במקביל, חלה ברבעון השלישי של השנה עלייה במאזן התעסוקה (איושי משרות פחות פליטות עובדים) והוא עמד על מאזן חיובי של 11.8 אלף משרות לחודש לעומת מאזן של 9.8 אלף ברבעון הקודם. כמו כן נרשמה ברבעון הנוכחי ירידה של 18% בסך בפיטוריי עובדים (18.4 אלף לחודש לעומת 22.3 אלף ברבעון הקודם).

באיושי משרות נרשמה ירידה קלה של 2% והם ירדו ל 74.1 אלף בממוצע לחודש מ-75.7 אלף ברבעון הקודם.

ציפיות המעסיקים ביחס לשינויים בפעילות ובגיוס כח-אדם בתקופה הקרובה ירדו והן מצביעות על תמונה ניטראלית בתקופה הקרובה בפעילות הכלכלית ובגיוס כ"א לעסקים.

כך עולה מניתוח ממצאי סקר המעסיקים במגזר העסקי הנערך במינהל מחקר וכלכלה ב משרד התמ"ת לרבעון השלישי של שנת 2011.

1. מספר המשרות הפנויות הכולל, מנוכה עונתיות, עמד ברבעון השלישי בממוצע יומי על כ- 57.3 אלף משרות, ירידה של 17.9% לעומת הרבעון הקודם, אולם עלייה של 0.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הירידה במספר המשרות הפנויות ברבעון השלישי של השנה אפיינה במיוחד את ענפי הבנייה, חקלאות, תחבורה ותקשורת, שירותי אירוח ואוכל, שירותים קהילתיים, שירותי בריאות וחינוך.

משך הזמן הממוצע בו משרה היתה פנויה עמד ברבעון השלישי על 3.0 שבועות, ירידה קלה לעומת 3.2 שבועות ברבעון הקודם וירידה משמעותית לעומת 5.2 שבועות ברבעון המקביל אשתקד. ממצא זה מצטרף למגמה מתמשכת ברבעונים האחרונים ומעיד על ירידה ברמת הקושי של מעסיקים בחיפוש עובדים.

2. מספר המשרות שאוישו, בממוצע חודש, במהלך חודשי הרבעון השלישי ירד לכ- 74.1 אלף איושי משרות מרמה של 75.7 אלף משרות שאוישו ברבעון הקודם. הירידה באיושים הינה בהיקף של 1.8 אלף משרות, דהיינו ירידה של 2.2% בהשוואה לרבעון הקודם. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נרשמה ירידה באיושי משרות של 6.1%, אז עמדו האיושים במהלך הרבעון על 78.8 אלף בממוצע חודשי.

3. מספר פליטות העובדים ירד ברבעון השלישי של 2011 לרמה של כ- 62.3 אלף פליטות בממוצע חודשי בהשוואה ל- 65.9 אלף ברבעון הקודם, ירידה של 3.6 אלף נפלטים ברבעון השלישי ביחס לרבעון הקודם לו, המבטאת ירידה של 5.5% במספר פליטות העובדים.

פליטת העובדים מורכבת מפליטות ביוזמת העובד ומפיטורין. ברבעון זה הייתה עלייה קלה בשיעור הפליטות ביוזמת העובד, מרמה של 66% ברבעון הקודם לרמה של 70% ברבעון הנוכחי. כתוצאה מהירידה ברמת הפליטות והעלייה בשיעור הפליטות ביוזמת העובדים, נרשמה ירידה של 18% בהיקף הפיטורים של עובדים על ידי מעסיקים ברבעון הנוכחי, מרמה של 22.3 אלף לחודש ברבעון הקודם לרמה של 18.4 אלף ברבעון הנוכחי הירידה בהיקף הפיטורים הייתה חדה מזו שנרשמה בסך פליטות העובדים.

4. בשל המגמות שהסתמנו באיוש משרות ובפליטת עובדים ברבעון השלישי של שנת 2011, מאזן התעסוקה (איושי משרות פחות פליטות עובדים) היה חיובי ברמה של 11.8 אלף משרות לחודש. זוהי עלייה קלה לעומת הרבעון הקודם אז עמד המאזן על 9.8 אלף משרות, ועלייה משמעותית לעומת הרבעון המקביל אשתקד אז היה המאזן ברמה של 5.8 אלף משרות. אם זאת אנחנו עדיין נמוכים יותר מתחילת השנה אז עמד המאזן על כ 18 אלף לחודש.

5. ניתוח נתוני הרבעון השלישי של 2011 מלמד כי הציפיות לגידול במצבת כח-אדם ברבעון הבא נותרו חיוביות ואילו הציפיות לגידול בפעילות העסקית הפכו לניטראליות. מאזן ציפיות כח-אדם (אחוז המעסיקים הצופים עלייה במצבת כח-האדם ברבעון הבא פחות אחוז הצופים ירידה) עמד על 3.3 נקודות אחוז לעומת 6.3 נקודות אחוז ברבעון הקודם ו-מאזן של 6.7 נקודות אחוז ברבעון המקביל אשתקד. מאזן הציפיות לגידול בפעילות העסקית עמד על 0.9 נקודות אחוז לעומת מאזן של 7.6 נקודות אחוז ברבעון הקודם ומאזן של 3.8 נקודות אחוז ברבעון המקביל אשתקד.

ראוי לציין כי הציפיות נתפסות כמשתנה מקדים לשינויים במשק ועל כן הן מעידות על מידת ביטחונם של המעסיקים במצב המשק ועל מידת רצונם להמשיך ולגייס עובדים ברבעונים הבאים. התמונה המצטיירת ברבעון הנוכחי מאותתת על ירידה באופטימיות של המעסיקים ועל ציפיות מתונות יותר וניטראליות יותר לשיפור בביקושים לעובדים ובפעילות העסקית גם ברבעונים הבאים.

בני פפרמן, מנהל מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, מבהיר כי ברבעון האחרון מתקבלת תמונה מעורבת בשוק העבודה:

"בחלק מהמשתנים אחריהם אנו עוקבים בשוק העבודה חלה האטה ברבעון האחרון. במיוחד בולטת הירידה במספר המשרות, הירידה באיושי המשרות וההתמתנות בציפיות העתידיות של מעסיקים לגידול בכח-אדם ובפעילות העסקית בתקופה הקרובה.

מנגד חזינו בעלייה במאזן התעסוקה, ובירידה בהיקף פליטות העובדים ובהיקף הפיטורים.

למרות ההתמתנות המסוימת בנתונים, ראוי לציין כי אנחנו עדיין ניצבים ברמה אבסולוטית גבוהה של מאזן התעסוקה. אם זאת זהו הרבעון השני ברציפות בו נרשמת ירידה במספר המשרות הפנויות והתמתנות בציפיות המעסיקים לגידול בפעילות העסקית ובמצבת כח-האדם.

ייתכן גם כי ברמות האבטלה הנוכחיות, מתחת ל-6%, מתקשה המשק לייצר כמות גדולה של משרות, שכן הגענו אל סף האבטלה החיכוכית של המשק."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS