Family-Law-Marriageבשבועות האחרונים הגיעו לסגנית השר לקידום צעירים, סטודנטים ונשים במשרד ראש הממשלה, גילה גמליאל, מספר פניות מצעירות, בעיקר מהמגזר הערבי המספרות על כך שמשפחותיהן מאלצות אותן להתחתן על אף גילן הצעיר

כלים

הצעירות מספרות על הלחץ הבלתי סביר שהופעל עליהן על ידי בני משפחתן להינשא, פעמים רבות אף ללא הסכמתן ועל הנזקים הנפשיים והבריאותיים שנגרמו להן בעקבות הנישואין .

חוק הנישואין, כידוע, מתיר נישואין מגיל שבע עשרה הקבוע כגיל מינימאלי לקבלת היתר נישואין. במקרים חריגים ניתנים היתרים בגיל צעיר אף יותר.

סגנית השר גמליאל: "מבדיקה שערכתי עולה כי ישראל הינה אחת המדינות הבודדות הן בקרב המדינות המפותחות והן בקרב מדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה, אשר גיל הנישואין המינימאלי הקבוע בחוק נמוך מ-18. נישואי קטינות הינם תופעה חברתית בעייתית ביותר הן מבחינה מוסרית והן מבחינה בריאותית וחובתנו כמעצבי מדיניות לגנותה.

קולן של הבנות הנאלצות להינשא אינו נשמע וסיפוריהן הקשים אינם מסופרים על כן פניתי לשר המשפטים בבקשה לשנות את החקיקה. אני משוכנעת כי על ידי העלאת גיל הנישואין נוכל לצמצם משמעותית את התופעה."