ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור החליטה להטיל עיצום כספי בסך 7.5 מיליוני ש"ח על בנק הפועלים בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון שביצע. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה

ההפרות והליקויים, מבוססים על ממצאי בדיקה של הפיקוח על הבנקים, שנערכה במרכז לבנקאות פרטית בינלאומית בסניף הירקון של בנק הפועלים בשנת 2004, וכן על ממצאי דוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים שנערך בשנים 2008-2007.

בגין ממצאי הבדיקה בפרשת סניף הירקון הוטל על הבנק עיצום כספי בסכום כולל של 6 מיליוני ש"ח. כל ההפרות נבעו מאי דיווח לפי סעיף 9 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א 2001 הנוגעות לדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעילות בלתי רגילה.

בגין ממצאי דוח הביקורת שנערך בשנים 2008-2007 הוטל על הבנק עיצום כספי נוסף בסכום כולל של 1.5 מיליוני ש"ח. עיקר ההפרות של הצו עליהן הצביע דוח הביקורת נבעו מהיערכות לקויה של הבנק בעיקר בסוגי ההפרות הבאים: אי קבלה או שמירה של הצהרות על נהנים בחשבון, ניהול חשבונות למטרות קהילתיות וחשבונות של עורכי דין עבור כלל לקוחותיהם שלא בהתאם להוראות הצו, אי דיווח על פעולות בלתי רגילות, אי חסימה של חשבונות שפרטי הזיהוי של הלקוחות טרם טוייבו ודיווחים שהועברו באיחור לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

הבנק נקט בצעדים נרחבים לתיקון הליקויים השונים, בבנק בכלל ובסניף הירקון בפרט, ולמניעת הישנותם. בהחלטתה התחשבה הועדה בצעדים שנקט הבנק.

הועדה מוצאת לנכון להדגיש בפני כלל המערכת הבנקאית את החשיבות שהיא מייחסת לקיומה של תרבות ציות למילוי אחר הוראות ונהלים ולאכיפה עיקשת ובלתי מתפשרת של משטר איסור הלבנת הון ובפרט במוקדים המנהלים חשבונות ללקוחות המהווים מוקד סיכון לעניין איסור הלבנת הון.

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים הינה ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ- 2 מיליוני ש"ח להפרה), בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. הועדה שדנה בעניינו של בנק הפועלים הייתה בראשות המפקח על הבנקים היוצא, מר רוני חזקיהו, וחברים בה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס והמפקח על הבנקים הנכנס, מר דוד זקן.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS