Yoel_Hasson_smallבעקבות דיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה בנושא עליית בני הפלשמורה: אומר ח"כ יואל חסון, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה : " נהממשלה אטומה לסבלם של יהודי אתיופיה. אם תוך חודשיים לא תאשר הממשלה את עליית בני שבט הפלשמורה, הכנסת תקים וועדת חקירה ממלכתית. נושא זה הוא חשוב ביותר, נוגע לכולנו כיהודים ומעורר רגשות עזים בקרב העדה האתיופית והחברה הישראלית כולה

חסון מוסיף: "לא יתכן שממשלת ישראל כה אטומה לסבלם של יהודי אתיופיה, לא יתכן שראש ממשלה שיודע את הנתונים ויודע שמדובר במס קטן של כמה אלפים שנותרו מאחור לא עושה דבר וחצי דבר על מנת להביא את אותם יהודים לארץ ישראל ובעצם למלא את החזון הציוני, הרי ברור לכל שבכוחו של ראש הממשלה לסיים את סבלם של כה רבים ואם זאת אנו עדים להתעלמות מוחלטת. אסור לנו להישאר אדישים, אסור לנו להפקיר שום יהודי בעולם, חובתנו ובאחריותנו לעשות ככל שניתן על מנת לסיים את פרשת עליית בני הפלשמורה באופן מיידי.

היום שמענו בדיון הוועדה תיאורים קשים של משפחות שהותירו הורים, ילדים ואחים מאחור, שעלייתם ארצה נמנעת במשך שנים. זוהי מצוקה אנושית בלתי נסבלת שחייבת להגיע לסופה. החלטות הוועדה חייבות להיות מיושמות, הוועדה קוראת לממשלה לפעול תוך חודשיים ולהביא הצעת מחליטים בדבר זכאותם של כל מי שנמצא היום בגונדר. במידה ולא יהיה כך והממשלה תחליט לא לקחת לידיה את הסמכויות והיוזמה לפיתרון מהיר, תעשה זאת הכנסת ותורה על הקמת ועידת חקירה ממלכתית."