חוק החלב, שנועד להסדיר את אחד הענפים המרכזיים בחקלאות, נדון היום (ב) באריכות בועדת הכלכלה של הכנסת. על פי נציגי משרד החקלאות מטרת החוק לפתח, לייעל ולבסס את משק החלב בישראל, תוך הבטחת איכות ובטיחות ייצור החלב ושיווקו וכן להבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו במחירים נאותים

במהלך הדיון הציג משרד החקלאות את הסיבות לניסיון לעגן בחקיקה את ענף החלב שהוא ענף חקלאי רב חשיבות ובעל היקף יצור שנתי מהמובילים בישראל. עקב מאפייניו הייחודיים של הענף, זהו אחד מהענפים החקלאיים היחידים שנותרו מתוכננים על כלל היבטיהם: יצור על-פי מכסות, פיקוח על מחירים וכו', ומאידך נעדר כמעט לחלוטין בסיס חוקי מסודר לפעילותו.

אחד מסעיפי החוק פותח את שוק החלב לייבוא וקובע כי "שיווק חלב ומוצריו יהיה מייצור מקומי בלבד או מייבוא באישור שר החקלאות או מייבוא שהותר על פי סעיף קטן (ב) או לפי כל דין". ח"כ הרב מוזס (יהדות התורה) דרש כי הועדה לא תאשר את סעיף הייבוא. "הקביעה בחוק כי ניתן יהיה לייבא על פי כל דין היא עז...שהוכנסה לחוק. מי ייפקח על הכשרות? הרי מדובר במקרים רבים בחלב עכו"ם?" הרב מוזס אף התייחס להשלכות הכלכליות של התרת הייבוא "אלפי עובדים מועסקים במשק החלב. רפתנים, מגדלים, בעלי קרקעות. היבוא ייפגע בהם מיידית ויכה בייצור ובשוק המקומי. עלינו להגן על המפרנסים המקומיים ולהתנגד נחרצות לפתיחת השוק לייבוא. פרט לכך, אנחנו כמחוקקים חייבים להגן על החלש. הציבור החרדי הוא צרכן מספר אחד של מוצרי חלב בסיסיים הזולים יותר מטבעם, ואישור החוק במתכונתו יפגע בציבור החרדי שומר הכשרות".

לדבריו, יש לשנות את נוסח החוק הקובע כי שר התעשייה והמסחר רשאי, לאחר התייעצות עם שר החקלאות להתיר ייבוא מוצרי חלב בישראל, ולהוסיף את הדרישה: "ובאישור גופי הכשרות". עוד דורש הרב מוזס למחוק את המילים: "לפי כל דין" המהוות פירצה חמורה בחומת הכשרות.

בשל חילוקי הדעות סביב סעיפים רבים בחוק הוחלט כי הועדה תצביע רק על הסעיף הראשון של "מטרת החוק" כשהמשך הדיון והצבעה על שאר סעיפי החוק, כולל הסתייגותו של ח"כ הרב מוזס יתקיימו לאחר פגרת הפסח.