פעילות תלמ

(מדע)
עיקרי מסקנות הדו"ח הם אלה:  קיים פער גדל והולך בין ישראל לבין המדינות המתקדמות במחקר המדעי, בכל האמור בהצטיידות בתשתיות מחקר.  תמונה: אילוסטרציה

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים - דו"ח מצב המדע בישראל: תשע"ז – 2016 - נשיאת האקדמיה מגישה היום ליו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת דוח מצב המדע השני המוגש היום לוועדת המדע בכנסת ולשר המדע זהו פרי עבודת ועדה של חברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, והוא מוגש על פי חוק האקדמיה. הוועדה כללה ארבע תת-ועדות, שכל אחת מהן עמלה על הכנת סעיף ייחודי מסעיפיו. הדוח נועד להצביע על הישגים מחד גיסא ועל פערים מאידך גיסא במחקר האקדמי בארץ בשלוש השנים האחרונות, למען קידומו וביסוסו.