Fuadהיום: השר בן אליעזר יקבל את דוח הביניים של הועדה לבחינת מדיניות תעסוקה. שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, בנימין (פואד) בן אליעזר, יקבל לידיו היום בלשכתו בירושלים את דוח הביניים של הועדה שמינה לבחינת מדיניות תעסוקה לישראל, מיו"ר הועדה פרופ' צביקה אקשטיין , יחד עם מ"מ היו"ר וראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' יוג'ין קנדל ומנכ"ל משרד התמ"ת, שרון קדמי.

הועדה מונתה ע"י השר בן אליעזר ב-14.10.09 ומאז ערכה פגישות רבות לליבון סוגיות הקשורות לשוק העבודה בישראל. במסגרת כתב המינוי של הועדה, היא התבקשה לבחון הצעות ישימות שמטרותיהן הרחבת מעגל המועסקים, שיפור יכולתם של דורשי העבודה למצוא בזריזות עבודה בשכר נאות והשבחת כישוריה של האוכלוסייה העובדת, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה להשגת יעדים בתחומי התעסוקה והעוני במסגרת האג'נדה הכלכלית חברתית למדינת ישראל.