דוח הביניים של הוועדה לבחינת מדיניות התעסוקה בישראל: יש למנות ממונה על עבודה והון אנושי במשרד התמ"ת. היום הגישה את מסקנותיה הוועדה לבחינת מדיניות התעסוקה בישראל הוקמה בחודש אוגוסט 2009, על פי החלטת שר התעשייה, המסחר והתעסוקה בנימין (פואד) בן אליעזר, ובראשה עמד המשנה לנגיד בנק ישראל, פרופ' צבי אקשטיין. דוח הביניים המציג את התוצאות המשותפות של שניים מצוותי הוועדה הוא פרי עבודה משותפת של נציגי משרד התמ"ת, משרד האוצר, משרד המשפטים, ההסתדרות, התאחדות התעשיינים, בנק ישראל, המועצה הלאומית לכלכלה וכן מומחים שונים בתחומי התעסוקה במשק הישראלי.

כלים

fuad2

לאור יעדי הועדה, הרחבת מעגל המועסקים בישראל, צמצום האבטלה והגדלת ההון האנושי ופריון העובדים, ולאור חזון משרד התמ"ת ויעדי הממשלה בתחומי התעסוקה והעוני), מוצגות ההמלצות הבאות: מינוי מיידי של "הממונה על העבודה וההון האנושי" במשרד התמ"ת, הצבת יעדי תעסוקה ועוני עבור משרד התמ"ת והממונה על העבודה וההון האנוש ויישום כלל ארצי של תכנית מס הכנסה שלילי, תכנית במתווה "אורות לתעסוקה" וכן הקטנת מספר העובדים הלא-ישראליים.

"הממונה על העבודה וההון האנושי": על הממונה לרכז את כלל המנגנונים העוסקים בתעסוקה והון אנושי תחתיו- הן גופי הביצוע והן גופי האכיפה. יש להניח בידי הממונה את הסמכויות הנדרשות לקידום יעדי התעסוקה והעוני הנקבעים על ידי שר התמ"ת, וכן על תכנון ובקרת מדיניות לשם השגת יעדים אלו.

לממונה על העבודה וההון האנושי מוצע החזון הבא: סיוע לכלל האוכלוסייה להשיג אורח חיים הוגן, חופשי מעוני, בטוח ומספק; זאת באמצעות סיוע בהשתלבות בעבודה למי שמסוגל לכך, מיצוי היכולות האישיות על ידי שדרוג ההון האנושי, בכדי לתמוך בתעסוקה וצמיחה יציבה במשק

יעדי תעסוקה ועוני: הוועדה מציעה את היעדים הבאים, אשר ישוו את שיעורי "התעסוקה בישראל">התעסוקה בישראל לאלו הקיימים במדינות ה-OECD: הגדלת שיעור התעסוקה בקרב גילאי 25-64 לרמה של 76.5% (69.9% כיום) והגדלת שיעור התעסוקה בגילאי 20-24 ל-60% (44.7% כיום) עד שנת 2020. משמעות יעדים אלה היא תוספת של 30,000 עובדים למעגל התעסוקה מדי שנה מעבר לגידול הטבעי בתעסוקה, וכן הגדלת התוצר הלאומי ב-1.5%.

כמו-כן, הוועדה ממליצה על יעד העוני הבא: הגדלת ההכנסה הריאלית נטו של החמישון התחתון בממוצע של 2% לשנה עד שנת 2020. כלומר, תוספת של כ-1,000 ₪ לחודש (הגדלת ההכנסה למשפחה בשליש) להכנסות המשפחתיות בחמישון התחתון (בשנת 2008- 3,720 ₪ לחודש). הועדה מציעה כהשלמה ליעדי התעסוקה, להגדיר יעדי משנה להגדלת ההשתתפות בתעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית, החרדית, אוכלוסיית בעלי המוגבלות ואוכלוסיות נוספות.

יעדי המשנה מגדירים בצורה פרטנית את מקור התוספת לסך המועסקים: כ-40% מהתוספת מקורה במגזר הערבי והחרדי; כ- 10% מאוכלוסיית בעלי המוגבלות; כ- 40% מיתר האוכלוסייה (צמצום שיעור האבטלה והגדלת התעסוקה בקרב אוכלוסיות כגון אתיופים, עולים, תושבי פריפריה וכד'), ו 10% הנותרים מתיקון טכני – הכללת משרתי הקבע בכוח העבודה.

המשך יישום תכניות משלימות: הוועדה ממליצה על הרחבה ארצית של תכנית במתווה "אורות לתעסוקה", הרחבה ארצית של תכנית מס הכנסה שלילי (ובחינת גובה ההטבה הניתן במסגרת התכנית) וכן יישום מלא של התכנית לצמצום מספר העובדים הלא-ישראליים.

לדברי פרופ' צבי אקשטיין, מינוי ממונה והקמת גוף אשר ירכז תחתיו את כל המנגנונים העוסקים בתעסוקה והון אנושי, בשילוב עם יחידת מחקר צמודה, יציב אותנו בשורה הראשונה של המדינות המפותחות. על ממונה זה להיות בעל הסמכות הנדרשת לקידום של מהלכים מערכתיים בתחום העבודה וההון האנושי, ועליו יש להטיל את האחריות להגשמת חזון המשרד בתחומים אלו ולהשגת היעדים שיוגדרו על ידי שר התמ"ת והממשלה. אקשטיין הוסיף כי קביעת יעדים בתחום העבודה וההון האנושי חיונית לקידום התחום ולהשגת חזון המשרד.

פרופ' אקשטיין ציין כי קבלת ויישום המלצות הביניים יביאו לא רק להגדלת ההשתתפות בתעסוקה ולצמצום האבטלה, אלא יובילו גם לצמצום העוני ולהעלאת רמת החיים של מגוון קבוצות האוכלוסייה הישראליות. לדבריו, "יישום מיידי של המלצות דוח הביניים - השינוי הארגוני הנדרש וקביעת יעדי תעסוקה ועוני - יצעיד אותנו בשורה הראשונה של מדינות העולם, לא רק בתעסוקה, אלא גם בהפחתה מתמשכת של העוני, כך שפירות הצמיחה יתחלקו בין כלל העובדים במשק הישראלי."

במסגרת הוועדה עדיין עובדים ארבעה צוותים, המגבשים המלצות פרטניות אשר יאפשרו עמידה ביעדים המוצעים בעזרת כלים הקיימים כיום. הצוותים הנותרים צפויים להגיש את המלצותיהם במסגרת הדוח הסופי של הוועדה בשבועות הקרובים.

שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר הודה לפרופ' אקשטיין על מוכנותו ונכונותו לעמוד בראשה של הועדה וכן לחברי הועדה, "שיהיו לה השלכות מהותיות מבחינתי על התפיסה והמבנה של מדיניות "התעסוקה בישראל">התעסוקה בישראל ".

השר ציין כי הקים את הועדה מתוך רצון כיצד ניתן לייעל את מערך "התעסוקה בישראל">התעסוקה בישראל , וכיצד ניתן להביא לסינרגיה בין כלל הגורמים והגופים העוסקים בנושא התעסוקה. “אני מייחס חשיבות רבה לעבודת הוועדה שכן, המגבלה היחידה אותה הצבתי בפני פרופ' אקשטיין, הייתה, מתן המלצות אופרטיביות וריאליות ליישום. הוועדה היא גם חלק מיישום המלצות ארגון ה-OECD, וגם מכאן חשיבותה הרבה. על כן אני מצפה בכיליון עיניים לעיין בדו"ח ולבחון את המלצות הוועדה”.

"נושא התעסוקה מדיר שינה מעיניי. לפעמים נדמה כאילו הרגיעה היחסית בשוק העבודה מסמלת את תומו של המשבר, אך כל מפעל שחרב הפיטורים מאיימת על עובדיו מזכירה לכולנו שעלינו עדיין להתמודד עם המשבר הכלכלי והשלכותיו על המשק. לכן, הפעלתי במלוא העוצמה את כלל הכלים של המשרד בכדי שנוכל להתמודד עם האתגר הזה, לבלום את גל הפיטורים, ולנצל את שעת המשבר להזדמנות ולצמיחה. כחלק מכך, עלינו גם ללמוד מהטעויות שעשינו, בכדי שנוכל להתמודד בצורה טובה וזריזה יותר כשיבוא המשבר הבא, או באי אלו משברים נקודתיים של מפעלים אלו ואחרים."

בן אליעזר הוסיף כי "משיחה מוקדמת עם פרופ' אקשטיין, אני מבין כי אחת ההמלצות העיקריות של הועדה הנה מינוי ממונה בכיר על תחום העבודה וההון האנושי, המלצה אשר נשמעת על פניו כראויה ביותר והגיונית. אני מתחייב כאן לבחון את ההמלצה, כמו את שאר ההמלצות הועדה, ולהביא ליישומן במהירות האפשרית של ההמלצות אשר יימצאו כאפשריות וכדאיות ליישום".

בוועדה חברים: פרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה – מ"מ יו"ר, "אסתר דומיניסיני">אסתר דומיניסיני , מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, שרון קדמי מנכ"ל משרד התמ"ת, מר "חיים שני">חיים שני , מנכ"ל משרד האוצר, ד"ר אודי ניסן, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, עו"ד שי סומך, מחלקת הייעוץ והחקיקה, משרד המשפטים,, יוסי פרחי, מנכ"ל ש "רות התעסוקה">רות התעסוקה , רו"ח זאב כושינסקי, יועץ כלכלי ליו"ר "ההסתדרות אריאל">ההסתדרות אריאל יעקובי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה , שרגא ברוש, יו"ר "התאחדות התעשיינים ישראל">התאחדות התעשיינים ישראל מקוב, תעשיין, פרופ' גיא מונדלק, מומחה לדיני עבודה וביטחון סוציאלי, "פרופ' יוסף">פרופ' יוסף תמיר, מנכ"ל תב"ת, ד"ר פייסל עזאייזה, ראש המרכז היהודי-ערבי, פרופ' ג'וני גל, בית הספר לעבודה סוציאלית, ד"ר אנליה שלוסר, מומחה לכלכלת עבודה.

משקיפים: מר "בני פפרמן">בני פפרמן , מנהל מחקר וכלכלה, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, מר ג'ק חביב, מנהל מכון ברוקדייל, גב' נטליה פרסמן , חטיבת המחקר, בנק ישראל, עו"ד מיכאל אטלן , היועץ המשפטי של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, גב' ציונה קניג , נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה , מר "עמנואל מודריק">עמנואל מודריק , יו"ר (בפועל) של ועדת המכרזים הבין משרדית לרפורמה בשוק העבודה, אגף החשב הכללי

מרכזי הוועדה: מר "חגי לוין">חגי לוין , המועצה הלאומית לכלכלה, גב' מורן דהן , לשכת המשנה לנגיד בנק ישראל.

Tags:
Show other tags